Fylkesrådmannens forslag til uttalelse:

Vest- Agder fylkeskommune anbefaler at dagens bompengeordning utvides til også å omfatte 64 mill. kr. til gang- og sykkelveinett i Kristiansand. 

Saken kommer til behandling i hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø på møte i Mandal på Risøbank i morgen 20/9 og i fylkesutvalget, som holder sitt møte i Vennesla kommunehus den 26. dm.

BAKGRUNN FOR SAKEN
Arbeidet med Kristiansandspakka og ny søknad om bompengefinansiering er noe forsinket. Det er et ønske å ha kontinuitet mellom dagens bompengeordning og den nye pakka, og det er derfor iverksatt et arbeid for å sende en søknad om å forlenge dagens ordning med ca. 10 måneder som er antatt tidsgap fra veftatt opphør av dagens ordning til ny kan startes opp.
SAKSOPPLYSNINGER
En forlengelse av bompengeordningen må sendes via Statens vegvesen og godkjennes av Stortinget.
Saken har vært på høring hos kommunene i knutepunkt Sørlandet. Alle kommunene slutter seg til forslaget, men 3 kommuner er kritisk til at det skjer en kobling mellom den lettelse av myk pakke i ny bompengeordning forlengelsen innebærer og Kristiansand kommunes forslag til lokal finansiering av tunnel på E39 Kristiansand vest som ble stadfestet av Miljøverndepartementet nylig.
VURDERINGER
Vest- Agder fylkeskommune mener at forlengelsen med tilhørende prosjektliste  er med på å utvikle det sammenhengende gang/sykkelveinett som er en viktig forutsetning for å skape trygghet og mer miljøvennlig transport.
Av spesielle prosjekt nevnes følgende:
-         Ny bru over Otra er et kostnadskrevende, men spennende prosjekt som binder sammen bydeler på en god måte og som er med på å kvalitetssikre gang og sykkelforbindelser fra øst mot Kvadraturen.
-         Prioritert liste inneholder to fylkesveier som har vært etterspurt og som letter trykket på fylkeskommunens budsjett.
I det vi viser til vedlagte uttalelser fra kommunene anbefaler vi at det gjøres vedtak i saken i tråd med rådmannens innstilling.

av Peersen, Tor, publisert 19. september 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Janne -Karin -Nesheim
  av jto, 16.04.19

  Fylkestingsrepresentant Janne Karin Nesheim fra Arbeiderpartiet har søkt om fritak

  Les mer
 • Harald -Fauskanger -Andersen
  av jto, 09.04.19

  Interpellasjon om Jernbaneforums Sørs fremtidige prioritereringer

  Les mer
 • Klimasterik Logo
  av jto, 08.04.19

  Interpellasjon om klimastreik og fravær

  Les mer