Dersom fylkestinget 24. oktober følger opp anbefalingene fra fylkesutvalget i dag vil det bli foretatt en bedring av tannhelsetilbudet i Kristiansand. Da vil det fra 2008 bli etablert en ny hovedtannklinikk med sju behandlingsrom i Vågsbygd Samfunnshus.  Samtidig vil fylkeskommunen leie lokaler til en spesialistklinikk i tilknytning til Vågsbygd tannklinikk med areal for to behandlingsrom og operasjonssal. Når dette er på plass legges den gamle Møvik tannklinikk med tre behandlingsrom ned.

Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har helt siden gjeldende tannhelseplan ble vedtatt i 2003 vært opptatt av å finne egnede klinikklokaler for en ny hovedklinikk i Vågsbygd. Romkapasiteten i dagens klinikker er sprengt. Det planlegges nå utvidelse av Vågsbygd Amfi og Vågsbygd Samfunnshus, og Vest-Agder fylkeskommune har fremforhandlet en foreløpig leiekontrakt om nye klinikklokaler med Vågsbygd Samfunnshus. Planlagt innflytting er satt til sommeren 2008.
I tilknytning til det odontologiske kompetansesenteret i Arendal, har styringsgruppen for senteret anbefalt at det etableres en spesialistklinikk i fylkene fra Buskerud til Vest-Agder. Spesialistklinikken bør fortrinnsvis etableres med tilknytning til en offentlig tannklinikk. Vest-Agder fylkeskommune vil ha mulighet for å leie lokaler til et slikt formål i tilknytning til den nye hovedtannklinikken i Vågsbygd. Spesialistklinikken skal utrede og behandle pasienter som krever spesialistkompetanse, uten at pasientene nødvendigvis trenger å henvises til Arendal eller til universitetsklinikk.

av admin, publisert 26. september 2006 | Skriv ut siden