Fylkesutvalget gikk i går enstemmig inn for å få forlenget ATP (areal- og transport)-prosjektet  i Kristiansandsregion. Utvalget anbefaler at Vest- Agder fylkeskommune skal godkjenne at det søkes Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet om forlengelse av prosjektet,  fortrinnsvis i to år. Det pågående prosjektet har godkjent varighet til mars 2007. Det er ATP-utvalget som har tatt initiativ til forlengelsen som må behandles hos alle deltakende parter i prosjektet. Fylkestinget fatter fylkeskommunens endelige beslutning 24. oktober.

Konsulentfirmaet Norconsult har utarbeidet en evaluering av forsøket. Evalueringen er meget positivt. Et stort flertall av de spurte er helt enige i at forsøket har ført til bedre samordning og mer effektivitet når det gjelder transportforvaltningen i regionen. Et klart flertall er også helt eller delvis enige i at forsøket har ført til bedre virkemiddelbruk. 81 prosent av de spurte anbefaler at forsøket forlenges.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. september 2006 | Skriv ut siden