Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalget for kultur- og utdanning rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak:
1.      Forprosjekt for Tangen videregående skole, datert 10.10.06, med et samlet brutto areal på 17 300 m2 og 940 elever godkjennes. Areal til parkeringskjeller og eventuelle opsjonsareal i kjeller vil tilkomme.
2.      Brutto investeringsramme for byggeprosjektet settes til 572,7 mill. kr.
Erverv av tomter – Gnr. 150 Bnr. 1290 og 1632 som p.t. er bortfestet til Sørlandets Sylinderservice AS inngår ikke i prosjektrammen. Fylkeskommunen har inngått en avtale med Tangen Utviklingsselskap AS (TUAS) om å kjøpe tilbake disse eiendommene. Dette forutsetter imidlertid at pågående politiske behandling av reguleringsplan for området muliggjør en utnyttelse av et minimum areal på 4 500 m2 til byggeområde (bolig/næring) og etablering av felles grøntanlegg for dette byggeområde og skolen (jfr. sak 07/05 i fylkesutvalget). Avklaring på dette vil skje innen utgangen av desember 2006.
3.      Avhendig av fylkeskommale eiendommer - Østre Strandgate nr. 59 og nr. 76, er budsjettert med en forventet salgsinntekt på 37 mill. kr. Det fremmes ny sak til fylkesutvalget så snart endelig avklaring på samlet salg foreligger. 
4.      Brutto investeringsramme fratrukket forventet salg av eiendom utgjør 535,7 mill. kr, og vil bli innarbeidet i forslag til økonomiplan for perioden 2007-2010.
BAKGRUNN FOR SAKEN:
Revidert skisseprosjekt for ny videregående skole på Tangen ble behandlet i fylkestinget – 26.04.06, og det ble fattet følgende enstemmig vedtak - sak: 09/2006:
1.      Revidert skisseprosjekt for Tangen videregående skole, datert 14.03.06, med et samlet brutto areal på 17 300 m2 og 940 elever godkjennes.
2.      Brutto investeringsramme for byggeprosjektet settes til 572,7 mill. kr.  I forbindelse med avhendig av fylkeskommale eiendommer - Østre Strandgate nr. 59 og nr. 76, har man en samlet forventning om 37 mill. kr. i inntekt. 
Brutto investeringsramme fratrukket forventet salg av eiendom utgjør 535,7 mill. kr. og er innarbeidet i gjeldende økonomiplan for perioden 2006-2009. 
3.      Forutsatt at brutto investeringsramme på 572,7 mill. kr. ikke overskrides, gis fylkesutvalget fullmakt til å fatte endelig godkjenning av forprosjektrapporten.
Det vises for øvrig til vedlagte rapport hvor tidligere politisk saksgang fremgår under kapittel 1.
SAKSOPPLYSNINGER
Forprosjektet bygger videre på de overordnede forutsetninger og føringer fra revidert skisseprosjekt. Dette innebærer blant annet:
 • Videre arbeid med forslag til revisjon av foreliggende reguleringsplan for aktuelt område på Tangen (B1), samt oppdatere status i forhold til offentlig myndighet.
 • Brukersamlinger for innplassering av aktuelle utdanningsprogram og kvalitetssikring av areal og funksjoner.
 • Arealoptimalisering av midtseksjonen, herunder oppdatering av tegninger og arealoversikter.
 • Revisjon av tidligere gjennomførte utredninger, tekniske løsninger og kostnadsprognoser, herunder mulige opsjoner.
 • Revisjon av fremdriftsmilepæler herav strategi for entrepriseoppdeling. 
 • Etablering og oppstart av arbeidet i kunstkomitè. Sammensetningen av komitèen avviker fra fylkestingets vedtatte regler – jfr. vedtak i sak 4/2003. Nærmere beskrivelse av avviket og status for det arbeid som er gjennomført fremgår av kapittel 14 i forprosjektrapporten.   
Prosessplan og milepælsplan fremgår av vedlagte rapport, og denne viser at skolen planlegges ferdigstilt til skolestart 2009/2010.
Fylkeskommunens planer om et felles parkeringsanlegg med de øvrige grunneierne i reguleringsområde - B1 (Agder Energi, Slettebø, Snadderkiosken) er nå utsatt i påvente av Agder Energis vedtak 29. august 2006 om å flytte sin virksomhet fra Tangen. Fellesanlegget var planlagt plassert under Agder Energis eiendom. Fylkeskommunens krav i forhold til antall parkeringsplasser foreslås derfor løst på egen tomt – i kjeller – med mulighet for sammenkobling mot et fellesanlegg på et senere tidspunkt. Denne omgjøring bidrar til en viss usikkerhet knyttet til de tekniske installasjoner/funksjoner i kjeller på det tidspunkt forprosjektrapporten er utarbeidet. Det er iverksatt nødvendige prosesser for å sikre en full gjennomgang av kjeller innen utgangen av oktober måned, hvor parkeringsarealet innarbeides.
I forbindelse med ny gjennomgang av kjeller, vil en også tilstrebe arealoptimalisering av løsninger for arealer for lager, garderober, renhold, avfall innenfor gitt arealramme på 17 300 m2.   
ØKONOMISKE VURDERINGER
Revidert skisseprosjekt opprettholder en brutto prosjektramme på 572,7 mill. kr. Dette er på samme nivå som når revidert skisseprosjekt ble behandlet i april - sak 09/2006. 
Det er forventning om at avhending av Østre Strandgate nr. 59 og nr. 76 samlet vil bidra med 37 mill. kr. Østre Strandgate nr. 59 ble solgt i juni 2006, og eiendommen ble overdratt til ny eier i september 2006. Netto salgssum utgjorde om lag 13 mill. kr.
I august/september 2006 ble det utarbeidet en felles salgstakst med Kristiansand kommune for Østre Strandgate nr. 76. Kommunen ønsker å overta eiendommen ifb. med deres planer om etablering av Aktivitetssenteret på Marinetomta. Fylkeskommunen inngikk i januar 2006 en avtale med kommunen om fremtidig leie i dette senteret til kroppsøvingsformål. Avtalen vil dekke både Tangen og Kvadraturen skolesenter sitt behov, og vil gjelder fra det tidspunkt senteret åpnes. Det er gitt et visst ”spenn” i salgstaksten for eiendommen, avhengig av hvilket reguleringsformål som legges til grunn. Det pågår nå en forhandlingsprosess med Kristiansand kommunen om overtakelse av tomten, og det er fra fylkeskommunen ønskelig at en avklaring skjer så raskt som mulig, og neste møte er avtalt 17.10.06.  Det fremmes ny sak til fylkesutvalget når endelig avklaring på salgssum for eiendommen er avklart.
I henhold til tidligere politiske vedtak, er det vedtatt at løpende momskompensasjon skal gå til redusert låneopptak. Samlet er kompensasjonen beregnet til å utgjøre nesten 100 mill. kr. Det er nå avklart at forventet momskompensasjon på om lag 2,5 mill. kr for opparbeidelse av infrastrukturen ikke vil tilfalle prosjektet, men vil i sin helhet tilfalle utviklingsselskapet -TUAS. Fylkeskommunen hadde en eierandel i dette selskapet på 19,17 % per 31.12.05.
Fylkesrådmannen er tilfreds med at prosjektets budsjettrammer ikke har gått utover det som er innarbeidet i gjeldende vedtatt økonomiplan. Aktiviteten innen bygg- og anleggsvirksomheten på Sørlandet er det for tiden meget høy, sågar høyere enn i sentrale strøk på Østlandet. Det er tatt høyde for en økt prisvekst utover hva som lå inne i revidert skisseprosjekt (økt fra 3 til 4,5 %). Før man har fått testet ut de ulike entreprisene i markedet, vil det være usikkerhet hvorvidt prisreserven er tilstrekkelig.
Ut fra en totalvurdering vil fylkesrådmannen anbefale at fremlagt forprosjektrapport av 10.10.06 godkjennes. 
I prosjektet vil man tilstrebe en løpende rapportering mht. økonomi, fremdrift og kvalitet mv. Vedlagt følger et prosesskjema for hvordan månedlige rapportering skjer innad i prosjektet og endelig frem til Plan- og byggekomité. Det følger også vedlagt en mal for hvordan rapporten som vil gå løpende til fylkesutvalget vil kunne se ut.

av Peersen, Tor, publisert 12. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer