Den svenske søsterorganisasjonen til KS, Sveriges Kommuner och Landsting, har utarbeidet en nyttig webside med oversikt over status i strukturendringer i de ulike nordiske landene.  Her fremgår det at det i nabolandene også foregår aktiviteter som påvirker forvaltningsstrukturene. I Danmark gjennomføres den store reformen fra nyttår når 14 amter erstattes av fem regioner og kommuneantallet reduseres fra 275 til 98. Samtidig skjer det en omfattende endring i oppgavefordelingen mellom forvaltningsnivåene. I Norge er prosessen i gang, men det foregår også ting i Sverige og Finland.

Audnedal kommune har i forbindelse med rulleringen av kommuneplanen sett et behov for å få til et større engasjement blant kommunens innbyggere. Samarbeidsprosjektet er en oppfølging av fylkeskommunens innspill til rulleringen av kommuneplanen. Der ble det påpekt at tettstedsutvikling er en svært viktig strategi for alle kommuner og spesielt for innlandskommuner som må arbeide aktivt for å opprettholde folketallet og skape bolyst. Audnedal kommune har fulgt dette opp med en politisk behandling av saken og ved å sette stedsutvikling på dagsorden i kommunen.
Hovedutvalget forutsetter at det utarbeides et utfordringsnotat til styringsgruppen som utgangspunkt for en mulighetsanalyse. I utfordringsnotatet må de konkrete mål og strategier for tettstedsutviklingen belyses og nødvendige tiltak identifiseres, samtidig som det fremlegges en ajourført fremdriftsplan.
Kristiansand 14. juni 2006
Informasjonstjenesten
Nsm76-06

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. oktober 2006 | Skriv ut siden