-Det har vært for lite fokus på trafikksikkerhetsarbeidet innen fritids- og lystbåtsferdselen, sier samferdselsrådgiver Egil Strømme i Vest-Agder fylkeskommune. Etter en sommer med rekordmange skadde og døde på sjøen har han i samarbeid med Geir Sundet prosjektleder i Trafo tatt initiativ til et møte for å skape en arena for å ta tak i og jobbe videre for å få bukt med denne utviklingen. Tirsdag var representanter fra flere instanser som jobber med sikkerhet på sjøen samlet i Fylkeshuset for å gå løs på utfordringen. Sjøfartsdirektøren roser fylkeskommunens initiativ.

Fylkeskommunen er etter loven pålagt ansvaret for å koordinere trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. I Vest-Agder er det vedtatt å legge den såkalte ”Nullvisjonen” til grunn for dette arbeidet. Det vil si at en skal arbeide for å få null drepte eller varig skadde. Tradisjonelt har fokuset vært rettet mot trafikken på veiene.

Egil Strømme ser, etter de mange ulykkene som nå skjer med fritidsbåter, at det nå må rettes et koordinert søkelys også på sjøtrafikken. -I løpet av få år er vi gått fra en et trafikkmiljø på sjøen hvor saktegående skjekter er fortrengt av hurtiggående små og store fartøyer. Bedre økonomi har gjort det mulig for flere å anskaffe båter med sterke maskiner. Samtidig ser en at mange av de nye ”skipperne” tar med seg kjøremønstre fra landeveien til sjøen. Dette medfører usikkerhet, problemer for andre båtførere, farlige situasjoner og i verste fall ulykker. Aldri før har vi registrert flere skader og dødsulykker enn hva som har vært tilfelle i år, sier Strømme.

Han opplyser at det på møtet tirsdag ble klart at det er et omfattende arbeid som må Sjøfartsdirektør Rune Teisrudgjennomføres. Det må fremskaffes grunnlagsdata for å kunne analysere sitasjonen for å ha et grunnlag for det videre arbeidet. Representantene som deltok ser et klart behov for å iverksette dette. Sjøfartsdirektør Rune Teisrud (bildet) uttrykte stor tilfredshet med at fylkeskommunen har tatt initiativ til en samlet og koordinert innsats som omfatter flere viktige instanser. Han opplyste at det er sannsynlig å få i gang krav om obligatoriske båtførerprøver fra 2008.

-Det er en ny sommer neste år før vi er i 2008. Det er et mål at vi skal finne gode tiltak som kan bidra til at vi unngår en ny stor ulykkesommer på sjøen, sier Egil Strømme. Han ser også for seg at Aust-Agder fylkeskommune blir invitert med i arbeidet for å få til felles løsninger for hele Sørlandskysten.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2006 | Skriv ut siden