Det positive resultatet skyldes blant annet høyere inntekter enn forventet fra skatt, rammeoverføringer og konsesjonskraft. Utgiftene til lån og renter blir ventelig også lavere enn budsjettert. Fylkeskommunes skatteinntekter og rammetilskudd forventes å bli 4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Konsesjonskraftinntektene har økt kraftig i 2006 og det anslås at fylkeskommunen vil få en merinntekt på disse på rundt 15 millioner kroner. På grunnlag av en forventet gunstig renteutvikling og stabil likviditetsbeholdning viser prognosen fra 3 til 4 millioner kroner i mindreutgifter på finansområdet

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2006 | Skriv ut siden