Fylkestinget la i går sitt møte til lokalene til Høgskolen i Agder i Kristiansand - nesten på dagen fem år etter at daværende statsminister Kjell Magne Bondevik åpnet det flotte anlegget på Gimlemoen. Fylkestinget fikk en bred orientering fra høgskolens administrative og faglige ledelse om HiAs store virksomhet og utviklingen frem mot universitet. At høgskolen betyr mye for landsdelen ble ikke minst dokumentert ved ferske tall. Skolen har henimot 8500 studenter. Når en regner at hver student representerer en kjøpekraft på rundt 150.000 kroner utgjør det for hele studentmassen vel en og en kvart milliard kroner. Samtidig representerer skolen arbeidsplass for 950 ansatte.

Det var i 1994 Høgskolen i Agder ble etablert ved at seks høgskoler i Agder-fylkene ble til en. Den sammenslåtte skolen har hatt en betydelig vekst i antall studenter, ansatte, professorer og studietilbud. Forskningsaktiviteten er flerdoblet og det internasjonale samarbeidet er økt til over 100 samarbeidsavtaler.
Høgskolens samfunnsoppdrag er tredelt. Å drive utdanning er det primære. Dernest kommer forskning, formidling og regional samfunnsinteraksjon og verdiskapning.
Utover arbeidet med å få universitetsstatus er det mange ”baller i luften” på høgskolen. Dekan Gunnar Horn fra fakultetet for kunstfag opplyste at det nå arbeides for å få flyttet høgskolens musikkvirksomhet til et nybygg på Gimlemoen fra lokalene i den gamle turnhallen i sentrum av Kristiansand. I løpet av november blir det også avklart om HiA blir et nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Dekan Jon P. Knudsen meddelte at HiA også ser et nasjonalt behov for å etablere et nytt utdanningstilbud som kan tilrettelegges for medarbeidere i den nye NAV-organisasjonen.
Fylkesordfører Thore Westermoen og HiA-rektor Ernst Håkon JahrI følge rektor Ernst Håkon Jahr drar det stadig ut med tidspunktet for når HiA får universitetsstatus. En komite innen NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – avlegger i disse dager en innstilling til NOKUT etter å ha vurdert skolen etter 12 kriterier.  Jahr mener HiA har oppfylt alle kriteriene, men komiteen kan foreta skjønnsvurderinger på gitte områder.  Utfordringen gjelder kravet om stabil forskerutdanning, fortalte Jahr. Det må utdannes egne doktorgradskandidater på to fagområder. HiA har til nå kun utdannet doktorgradskandidater på fagområdet nordisk. Den 27. november tar HiAs første kandidat doktorgrad på fagområdet matematikk-didaktikk og deretter følger flere kandidater på dette fagområdet. Da er all tvil borte.
Universitetsavgjørelsen må gå fra NOKUT til Kunnskapsdepartementet og dernest til Kongen i statsråd før den foreligger. Overfor fylkestinget ser Jahr det som mest sannsynlig at HiA dermed blir universitet fra 1. august neste år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 26. oktober 2006 | Skriv ut siden