Fylkesrådmannen foreslår å videreføre gjeldende godtgjøringsreglement. Saken tas opp etter henstilling fra Kommunenes Sentralforbund som anbefaler at det sittende fylkesting i god tid før valget bør fastsette de økonomiske vilkår for sine folkevalgte.
 
Saken forelegges fylkesutvalet 8. november 2006. I fylkesrådmannens innstilling av 26. oktober 2006 anføres:

Rundskriv fra Kommunenes Sentralforbunds til landets kommuner og fylkeskommuner vedrørende ovennevnte. innledes med følgende:
Høsten 2007 er det lokalvalg og i god tid før valget bør det sittende kommunestyret/fylkesting ha fastsatt de økonomiske vilkår for sine folkevalgte, spesielt for ordfører/fylkesordfører. Fastsettelse av de økonomiske rettigheter for ordfører og fylkesordfører er en prosess som bør forberedes godt og resultatet bør det være mest mulig enighet om. KS anser det som en fordel at det er det avtroppende kommunestyre/fylkesting som fastsetter prinsippene for de økonomiske vilkårene, fordi det vil være enklere å diskutere temaet på et prinsipielt grunnlag før noen blir valgt til de respektive vervene. Det er også en fordel at aktuelle kandidater er kjent med rammevilkårene for vervet på forhånd.
SAKSOPPLYSNINGER
Reglementet som fylkestinget vedtok i 2003 har vært enkelt å praktisere. Fylkesrådmannen ser derfor ingen grunn til å fremme forslag om endring. Det er dessuten slik at Vest-Agder fylkeskommune har innrettet seg slik at reglementets bestemmelser i stor grad er i harmoni med synspunkt KS fremmer i rundskrivet. Reglement for møtegodtgjøring mv. er tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside under "fanen" Politikk.
Ordførerens godtgjørelse
Vest-Agder fylkeskommune har som kjent fylkesordføreren på heltid, i likhet med flertallet av landets kommuner og fylkeskommuner. I Vest-Ager fylkeskommune har fylkestinget valgt å knytte fylkesordførerens godtgjørelse til stortingsrepresentantenes lønn. Godtgjørelsen justeres i harmoni med justering av stortingsrepresentantenes lønn. Godtgjørelser for fylkestingets øvrig representanter er knyttet til fylkesordførerens lønn.
Pensjon for fylkesordfører
Fylkesordfører, fylkesvaraordfører og hovedutvalgslederne er meldt inn i KLP sin pensjonsordning for folkevalgte. (16 års opptjeningstid – pensjonsalder 65 år – pensjonen er underlagt lov om samordning av pensjon og trygdeytelser).
Feriepenger
Godtgjøring gir ikke rett til feriepenger. Fylkesordføreren får sin godtgjørelse i 12 like store rater. Det er akseptert at fylkesordføreren likevel har rett til fem ukers ferie uten trekk i godtgjørelsen.
Ettergodtgjøring for fylkesordføreren
Det er reglementsfestet at fylkesordføreren i Vest-Agder gis ettergodtgjøring fra konstituering
av nytt fylkesting og i 1,5 måned. Dersom stilling ikke tiltres gis ettergodtgjøring i 3 måneder.
Fylkesvaraordføreren gis ettergodtgjøring fra konstituering av nytt fylkesting og i 1,5 måned. Hovedutvalgslederne tilstås godtgjøring ut den måned fylkestinget konstitueres i.
Sykepenger
Fylkeskommunale ombudsmenn i Vest-Agder fylkeskommune, som frikjøpes fra egen arbeidsgiver med 1/4 stilling på årsbasis eller mer for å gjøre tjeneste for fylkeskommunen, har rett til sykepenger.
Ytelser etter dødsfall/gruppelivsforsikring
Av reglement fremgår at det tegnes ulykkesforsikring for fylkeskommunale tillitsvalgte slik at de er forsikret som for fylkeskommunalt ansatte. Ved KLP opplyses at Vest-Agder fylkeskommunes avtale innebærer at fylkesordfører nyter godt av de ytelser som er beskrevet i brevet fra Kommunenes Sentralforbund.
VURDERINGER
Som anført foran er dagens reglement rimelig kurant å praktisere og i harmoni med de anførsler som Kommunenes Sentralforbund anfører. Jeg anbefaler at bestemmelsene i gjeldende reglement videreføres.

av Peersen, Tor, publisert 31. oktober 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • Fakta Om Det Nye Fylkestinget
  av jto, 16.09.19

  Fakta om det nye fylkestinget i Agder fylkeskommune

  Les mer
 • Valglogo
  av jto, 12.09.19

  Representantene i det nye fylkestinget

  Les mer
 • Valgurne Illustrasjon
  av jto, 11.09.19

  Valgresultat for fylkestingsvalget

  Les mer