Offentlig sektor - staten, fylkeskommunene og kommunene – påvirker miljøet og sosiale forhold både i Norge og i utlandet som forbruker, som produsent, som byggherre og som eiendomsforvalter. Vi påvirker gjennom blant annet kjøp av konkrete produkter og tjenester, og på andre måter som for eksempel valg av transportløsninger, energibruk og hvordan vi bidrar til at det blir mindre avfall. Offentlig sektor kjøper årlig inn varer og tjenester for rundt 250 milliarder kroner. Staten alene kjøper for rundt 100 milliarder kroner hvert år.
Dette gir en betydelig markedsmakt – og et ansvar for å velge gode, fremtidsrettede løsninger. I Soria Moria-erklæringen står det at "det offentlige må gå foran som ansvarlig forbruker og etterspørre miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder."
For å følge opp dette har Regjeringen besluttet å lage en handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Det tas sikte på at hovedtrekkene i handlingsplanen blir lagt frem i den kommende stortingsmeldingen om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand våren 2007 og at handlingsplanen samtidig legges frem i sin helhet som selvstendig dokument. Handlingsplanen vil bl.a. bygge på råd og anbefalinger fra det bredt sammensatte nasjonale panelet for miljøbevisste innkjøp.
Miljøverndepartementet skal utarbeide handlingsplanen i samarbeid med Fornyings- og administrasjonsdepartementet og øvrige berørte departementer. Barne- og likestillingsdepartementet tar et særlig ansvar for å koordinere innspill til etiske og sosiale hensyn som kan inngå i planen.
Handlingsplanen skal bl.a. inneholde en statusbeskrivelse, Regjeringens overordnede visjon og mål for de kommende tre år og tiltak for å nå målene. Handlingsplanen skal også inneholde en egen miljøpolitikk for innkjøp i statlige etater og virksomheter. Det tas sikte på at handlingsplanen skal inneholde konkrete mål for særlig prioriterte produkter og produktgrupper.
Vi inviterer herved til å komme med åpne innspill til hva handlingsplanen bør eller kan inneholde, både med hensyn til miljømessige aspekter og til etiske og sosiale hensyn.

av admin, publisert 17. oktober 2006 | Skriv ut siden