Fylkestinget besluttet i dag, mot stemmene fra representantene fra Fremskrittspartiet, Demokratene og den uavhengige representanten Ida Elise Thrane, at fylkeskommunen skal anbefale at bompengeinnkrevingen i Kristiansand utvides. Utvidelsen skal gi rom for å finansiere 64 millioner kroner til gang- og sykkelveinett i kommunen. Den aktuelle forlengelsen vil innebære rundt ti måneder ekstra med bompengeinnkreving på innfartsveiene til Kristiansand.

Søknad om forlengelse av innkrevingen må godkjennes av Stortinget. Søknaden må også sendes via Statens vegvesen.
Spørsmålet om å utvide bompengeordningen har vært på høring hos kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Alle kommunene slutter seg til forslaget. Tre kommuner er imidlertid kritiske til at det skjer en kobling mellom den lettelse av myk pakke i ny bompengeordning forlengelsen innebærer og Kristiansand kommunes forslag til lokal finansiering av en tunnelløsning på E39 vestover ut av sentrum.

av admin, publisert 24. oktober 2006 | Skriv ut siden