Ressurssentrene ved de videregående skolene i Vest-Agder samarbeider om tilbud til voksne søkere til videregående opplæring. Et viktig verktøy er moderne videokonferanseutstyr. Ved å anskaffe et slikt utstyr er det mulig å gi et fylkesdekkende opplæringstilbud til alle voksne også i mindre fag. Opplæringstilbudet kan tilrettelegges for voksne i deres nærområde. I dag gikk hovedutvalg for kultur og utdanning inn for at det skal bevilges 650.000 kroner til utstyr ved ressurssentrene i Kristiansand og Mandal. Fylkesutvalget fatter endelig vedtak 8. november.

Vest-Agder har totalt fem ressurssentre knyttet opp mot videregående skoler fordelt på Flekkefjord, Farsund, Mandal og to i Kristiansand. Ressurssentrene har et tett innbyrdes samarbeid med hverandre for å kunne yte best mulig service til voksne søkere til videregående opplæring. Den voksne søker skal ha tilbud på sine premisser. Det innebærer tilbud etter arbeidstid på ettermiddag og kveld. Individuelt tilpasset undervisningsopplegg slik at man slipper å ta hele fag, men får et tilbud i tråd med sitt behov. Og, ikke minst, et tilbud i nærområdet.
Det finnes et stort antall fag som voksne kan velge i. Ofte blir det slik at det kun er et par personer i hver by eller region som har samme fagønske. Konsekvensen av dette er at disse personer ikke kan få et tilbud på grunn av blant annet manglende antall deltakere, reisetid og livssituasjon. Derfor legges det nå opp til en såkalt Vest-Agder modell som er banebrytende gjennom bruk av avanserte digitale klasserom.
Det er allerede gjort noen erfaringer på dette knyttet opp mot ressurssentrene i Farsund og Flekkefjord. Ressurssentrene ved Flekkefjord og Eilert Sundt videregående skoler samarbeider med ressurssenteret ved Mandal videregående skole når det gjelder opplæring for voksne som ønsker generell studiekompetanse. Naturfag produseres ved Flekkefjord videregående skole og sendes via videokonferanse til Eilert Sundt og Mandal. I norsk, nyere historie og samfunnslære veileder og underviser lærerne fra Eilert Sundt mens elevene sitter i Mandal og Flekkefjord så vel som i Farsund.
Eilert Sundt og Flekkefjord videregående skoler fikk innvilget søknad om midler til kjøp av moderne videokonferanseutstyr i juni 2006. Skolene har brukt videokonferanse i forbindelse med høgskoleundervisning siden 1999 og har opparbeidet seg en god del erfaring og kompetanse. Ressurssenteret ved Eilert Sundt videregående skole er villig til å bistå de andre ressurssentrene med hjelp til installering, opplæring av personale i bruk av utstyret og til å yte support i en innkjøringsperiode. Det vil også bli organisert opplæring og utvikling av pedagogisk personale senere.

av Torkelsen, Jan H., publisert 19. oktober 2006 | Skriv ut siden