Regjeringen foreslår bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i Vest-Agder, både på stamvegene og på ”øvrige riksveger”.  Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det foreslått 107,2 millioner kroner. Kristiansand er en av seks byer som kan søke om belønningsmidler. Mange av samferdselsprosjektene som tilgodeses i statsbudsjettet er imidlertid finansiert av bilister som ferdes på veiene i fylkest gjennom bompengemidler

Innenfor den foreslåtte investeringsrammen for E18 Kristiansand - Stavanger - Bergen er det avsatt 15 millioner kroner i bompengemidler fra Listerpakken til å gjennomføre planlagte trafikksikkerhetstiltak på eksisterende E39 i tilknytning til OPS-prosjektet Handeland - Feda. Beløpet skal også dekke Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon.
For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 140 millioner kroner, medregnet 15 millioner kroner til forsøket med alternativ organisering av transportsystemet i Kristiansandsregionen og 80 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Vest-Agder får stilt til disposisjon 93 millioner kroner i bompenger fra Listerpakken.
Til prosjektet riksveg 465 Kjørrefjord - Ulland er det lagt opp til å bruke 110 millioner kroner. Av dette er 88 millioner kroner bompenger.
Innenfor de ordinære riksvegmidlene prioriteres også mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer. Forsøksmidlene for Kristiansandsregionen vil bli brukt til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på tiltak for kollektivtrafikken.
Rassikringsmidlene prioriteres i sin helhet til prosjektet riksveg 43 Aunevik - Bukkesteinen som åpnes for trafikk i desember i år.
Til ”Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene” er det foreslått 107,2 millioner kroner. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen,
Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.  I 2007 vil ordningen bli evaluert, blant annet med sikte på å belyse i hvilken grad den er et velegnet statlig virkemiddel for å påvirke transportutviklingen i byområdene, eller om andre tiltak er bedre egnet. Evalueringen vil danne grunnlag for å vurdere om ordningen skal videreføres, også etter 2007, går det fram av budsjettforslaget.

av Torkelsen, Jan H., publisert 6. oktober 2006 | Skriv ut siden