Fylkestinget går enstemmig inn for å få forlenget ATP (areal- og transport)-prosjektet  i Kristiansandsregionen. Vest-Agder fylkeskommune godkjenner at det søkes Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet om forlengelse av prosjektet, fortrinnsvis i to år. Det pågående prosjektet varer til mars neste år. Det er ATP-utvalget som har tatt initiativ til forlengelsen som må behandles hos alle deltakende parter i prosjektet.

Konsulentfirmaet Norconsult har utarbeidet en meget positiv evaluering av forsøket. Den viser at et stort flertall av de spurte er helt enige i at forsøket har ført til bedre samordning og mer effektivitet når det gjelder transportforvaltningen i regionen. Et klart flertall er også helt eller delvis enige i at forsøket har ført til bedre virkemiddelbruk. 81 prosent av de spurte anbefaler at forsøket forlenges

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. oktober 2006 | Skriv ut siden