I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. I forbindelse med jubileet har fylkesrådmannen tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt, ”Wergeland 2008”, med utgangspunkt i Henrik Wergelands liv og verk.
 

Fylkesrådmannen anbefaler at hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø treffer slikt vedtak: Vest-Agder fylkeskommune går inn for at prosjektet ”Wergeland 2008” gjennomføres. Fylkeskommunens andel av utgiftene belastes vedtatte budsjetter. Revidert prosjektbeskrivelse forelegges utvalget når samarbeidspartnere og tilskudd fra andre er klart.
 
Saken behandles i hovedutvalget 23. november.

Forslaget til prosjekt går ut på følgende:
Etablering av et nettsted, basert på tre hovedmoduler som tilrettelegges for ulike målgrupper.
MODUL 1 FAKTAWEB med formidling av biografisk innhold og informasjon om Henrik Wergelands litteratur. Disse sidene er et grunnlag for de pedagogiske oppleggene i modul 2.
MODUL 2 PRODUKSJONSWEB med interaktive opplegg som kan gjennomføres på egen hånd eller i gruppe og skoleopplegg for ulike målgrupper.
MODUL 3 AKTIVITETSWEB baserer seg på at brukeren skal oppleve noe uten nødvendigvis å produsere noe, for eksempel lese nyheter om Wergeland, se en nettutstilling om for eksempel Wergeland og blomster, eller høre Wergelands tekster til ny musikk.

Det er ikke tenkt at aktørene i dette prosjektet skal arbeide med arrangementer i tilknytning til Wergelandsjubileet i 2008, men det er ønskelig at nettstedet skal være en arena for publisering av relevante nyheter og arrangementer.

BAKGRUNN FOR SAKEN
Vest-Agder fylkeskommune inviterte fem kunnskapsinstitusjoner til et møte 23. juni 2006 for å introdusere en ideskisse som kunne være grunnlag for et samarbeid. Responsen var positiv og alle de inviterte institusjonene ønsket å arbeide videre med problemstillingen som ble forelagt på møtet. Den 4. september 2006 ble det avholdt et nytt møte for å kartlegge mulig innhold og behov for faglig, teknisk og økonomisk assistanse. I samarbeid med møtedeltakerne, utarbeidet fylkeskommunen et forslag til prosjektbeskrivelse og på et møte
4. oktober ble det enighet om innholdet i denne.
Møtedeltakerne/samarbeidspartnerne er Høgskolen i Agder, Statsarkivet i Kristiansand, Kristiansand kommune v/ Kristiansand folkebibliotek, Vest-Agder-museet IKS og Wergelandsselskapet. Disse inngår i en prosjektgruppe ledet av fylkeskommunen. I tillegg er Fædrelandsvennen kontaktet og har sagt seg interessert i et samarbeid om en del av prosjektet som omhandler nyheter.
Prosjektorganiseringen legger opp til at Vest-Agder fylkeskommune leverer design, tilrettelegger innholdet og sørger for publisering og drift. Videre er det tenkt at Høgskolen i Agder ved fagredaktøren skal ha et overordnet redaktøransvar i forbindelse med vurdering av innhold som skal velges ut til videre formidling. Det er lagt opp til at alle samarbeidspartnerne skal bidra med innhold. Dersom prosjektet blir realisert, vil det utarbeides avtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og samarbeidspartnerne med en detaljert beskrivelse av ansvars- og arbeidsfordeling.
Internt i fylkeskommunen deltar foruten Regionalavdelingen, også Utdanningsavdelingen og IT-enheten i prosjektet.
Den nasjonale Wergelandskomiteen
Det er opprettet en nasjonal Wergelandskomite som skal arbeide med jubileet. Jahn Thon v/ Høgskolen i Agder er medlem av denne komiteen. I møte 18. oktober 06 orienterte Thon den nasjonale Wergelands-komiteen om prosjektforslaget ”Wergeland 2008” og 30. oktober hadde vi samtale med deler av komiteen og Nasjonalbiblioteket om samarbeid. Tilbakemelding om dette vil ventelig skje i løpet av året.
Søknader om midler
For å overholde ulike søknadsfrister er det allerede sendt søknader om midler til ABM-utvikling, Norsk kulturråd, Institusjonen Fritt ord, Cultiva, Sørlandets kompetansefond og Kristiansand kommune, basert på etterfølgende budsjett.
Forslag til budsjett
           
01
Medgått tid i forbindelse med innhenting av informasjon, redaksjon, pedagogiske opplegg, design, utvikling, teknisk tilrettelegging og produksjon
1 540 000
Antatt tidsforbruk for Wergelandsselskapet.
600 000
02
Betalingstjenester/kjøpte tjenester Statsarkivet i Kristiansand
165 000
03
Kjøp av tjenester for teknisk utvikling til Faktaweb, Produksjonsweb og Aktivitetsweb
300 000
04
Kurs i digitale fortellinger for lærere
70 000
05
Støtte til utgifter i forbindelse med oppleggene i Produksjonsweb
20 000
06
Ny musikk og Wergeland
100 000
07
Oversetting av sammendrag fra nettsted til engelsk
50 000
08
Fotografier, tegninger og kart
120 000
09
Markedsføring
100 000
10
Tilrettelegging og utvikling i forbindelse med digitalisering av materiale
30 000
11
Uforutsette utgifter
30 000
                                                                             
                                                                                                       SUM UTGIFTER NOK 3 125 000

Forslag til finansieringsplan
        
Egenandel i form av medgått tid/tjenester
Vest-Agder fylkeskommune 660 000
Høgskolen i Agder 330 000
Vest-Agder-museet IKS 247 500
Kristiansand kommune v/ Kristiansand folkebibliotek 110 000
Statsarkivet i Kristiansand 165 000
Fædrelandsvennen 27 500
1 540 000
Vest-Agder fylkeskommune, prosjektmidler
(fordeles over 2 år om nødvendig)
  355 000
Kristiansand kommune
   40 000
ABM-utvikling
(Derav kulturnett.no 100 000,-for design og utvikling av modul 1 Faktaweb, modul 2 Produksjonsweb og modul 3 Aktivitetsweb)
  420 000
Sørlandets kompetansefond
   60 000
Norsk Kulturråd
  300 000
Institusjonen Fritt ord
  350 000
Cultiva
   60 000
                                                                                        SUM INNTEKTER NOK 3 125 000
Forslag til framdriftsplan
2006: Utforme prosjektbeskrivelse, søknader om midler, samarbeidsavtaler.
2007: Planlegging og produksjon av innhold, opplegg, design og teknisk tilrettelegging. Opprette arbeidsnettsted og avholde nødvendige kurs.
2008: Markedsføring og lansering, 1. mars 2008 offisiell åpning av nettstedet, produksjon av nyheter, drift og oppdateringer.
VURDERINGER
Det er sterke nasjonale føringer som omhandler bedre tilgjengelighet til kunnskap og vår kulturarv, økt samhandling mellom kunnskapsinstitusjoner og økt bruk av digitale medier.      I prosjektet ”Wergeland 2008” fokuseres det på fire grunnleggende problemstillinger som ivaretar de nasjonale føringene:
·        Bidra med kunnskapsinnhold på et høyt faglig nivå og formidle Henrik Wergelands liv og verk, samt å synliggjøre hvordan han er aktuell i vår samtid.
·        Høyne digital kompetanse ved å fokusere på opplevelse og medvirkning i kreative pedagogiske opplegg.
·        Etablere et samarbeid om innhold, teknisk utvikling, rutiner og standarder mellom fylkeskommunen og kunnskapsinstitusjonene (både ABM-institusjonene og andre kunnskapsinstitusjoner) for å utvikle et prosjekt som gjør vår kulturarv tilgjengelig.
·        Overføringsverdi: Samarbeide om nye tjenester og prosjektutvikling med tanke på å bruke alle, eller deler av formidlingsmodulene, til framtidige prosjekter. Institusjonene som deltar i prosjektet vil samarbeide om innhold, struktur, funksjonalitet og design. Dette vil gi verdifull erfaring som kan brukes i fremtidige samarbeidsprosjekter med nytt innhold på Agder.
For å kunne gjennomføre prosjekter med høy faglig kvalitet, er det nødvendig å ha et samarbeid med relevante kunnskapsinstitusjoner. Det er derfor viktig for fylkeskommunen å utvikle prosjekter som samler ulike aktører med formidling og tilgjengeliggjøring av kunnskap som felles mål. Det vil skapes verdifullt innhold som blir gratis tilgjengelige nettressurser.
Saken legges fram for prinsipiell godkjenning slik at arbeidet med prosjektet kan fortsette som planlagt. Utgiftene til fylkeskommunen (kalkulert til kr 355 000) vil bli prioritert innenfor disponibel budsjettramme for 2007 og 2008. Dersom det ikke oppnås tilskudd som søkt om, må omfanget av prosjektet revideres. Det samme gjelder om vi får til samarbeid med den nasjonale Wergelandskomiteen og Nasjonalbiblioteket.
Forslag til prosjektbeskrivelse Wergeland 2008 (22 sider), datert 26.10.2006 fås ved henvendelse til Regionalavdelingen.
Vi fremmer forslag til vedtak som gjengitt.

av Peersen, Tor, publisert 13. november 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer