Hovedutvalgspolitikerne i fylkeskommunen ble nylig orientert om positive økonomiske utsikter. Etter ti måneder av året er unnagjort viser prognosen et forventet regnskapsmessig resultat for fylkeskommunen på 30 millioner kroner.  På utgiftssiden forventes merutgifter på 12,1 millioner kroner. Dette skyldes for en stor del merkostnader innenfor fagopplæring og i Vest Agder Kollektivtrafikk. Det forventes samtidig mindreforbruk innenfor finanskostnader på 3 millioner kroner, økte skatteinntekter på 14,5 millioner kroner og økte konsesjonskraftinntekter på 22 millioner kroner.

I følge beregningene blir skatt og rammetilskudd 14,5 millioner kroner høyere enn budsjettert. Dette har bakgrunn i en pressemelding fra Kommunal- og regionaldepartementet i begynnelsen av november hvor det varsles om økte skatteinntekter i 2006.
Konsesjonskraftinntektene har økt kraftig i 2006. Dette skyldes stingning i prisnivået på NordPool. Prognosen gir et foreløpig anslag på en merinntekt på 22 millioner kroner.
Fylkesrådmann Tine Sundtoft understreker at inntektsanslagene er usikre helt til budsjettåret er avsluttet. Det legges opp til at et eventuelt regnskapsmessig overskudd ved utgangen av året skal avsettes til et bufferfond.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)