-Partiene gjennom sine valglister har ansvaret for å få en god kjønnsbalanse og det er partienes ansvar å få langt flere kvinner på førsteplassen på listeforslagene. Hvis vi ikke får til en bedring avKommunalminster Åslaug Haga kvinneandelen i politikken, mener jeg det bør vurderes å endre valgloven slik at det stilles krav til kjønnsbalanse på listene til kommune – og fylkestingsvalg. Det er et paradoks at vi i dag krever 40 prosent av begge kjønn i styrene i allmennaksjeselskap, mens vi i politiske styrer - kommunestyre, fylkesting og Storting - ikke er underlagt et slik krav, sier Åslaug Haga.
Begge ministrene støtter kampanjen som Likestillings- og diskrimineringsombudet lanserer i dag, at vi fortsatt må jobbe aktivt for å få en lik fordeling av kvinner og menn, og spesielt for at halvparten av valglistene skal ha en kvinne øverst. -Vi kan ikke forvente at dette skal endre seg av seg selv, det tar for lang tid, sier Bekkemellem og Haga.

av Torkelsen, Jan H., publisert 30. november 2006 | Skriv ut siden