Da hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø hadde kommuneplan 2006 til 2017 for Mandal kommune opp til annen gangs behandling i går var utvalget fornøyd med at de fleste innsigelsene fra fylkeskommunen fra forrige høring er tatt til følge. Fylkeskommunen frafaller dermed en rekke innsigelser. Kun en av de tidligere innsigelsene opprettholdes samtidig som det reises en ny som følge av at kommunen har foretatt endringer i arealdelen siden første behandling.

Innsigelsen som opprettholdes fra forrige høring omfatter nye hytter i 100-metersbeltet og nye hus foran eksisterende bebyggelse på Skjernøya.  Den nye innsigelsen dreier seg også om Skjernøya og et nytt hytteområde på østsiden av øya som hovedsakelig ligger i 100-metersbeltet.
Hovedutvalget gjør det også klart at dersom det ikke fastsettes bestemmelser som sikrer at et næringsområde som er innlagt ved Lundevik skal benyttes til næring havbruk/fiskeri vil fylkeskommunen reise innsigelse til området.
Hovedutvalget fraråder etablering av en ny småbåthavn ved Tregde. Det anbefales at eksisterende båthavn ved Jensebukta utvides for å dekke behovet for båtplasser i området. 
Område Kalvikheia er endret siden forrige høring og frarådes også slik det nå fremstår.  Det vises til at lokaliseringen er i strid med vedtak Miljøverndepartementet fattet i fjor sommer.
Når det gjelder kommuneplanens langsiktige del for samfunnsutviklingen i Mandal konstaterer hovedutvalget at denne er revidert i tråd med de anbefalinger fylkeskommunen ga ved forrige høring. Hovedutvalget viser til at det  er beskrevet hvilke tiltak som er gjennomført for å inkludere barn og unge i kommuneplanen.  Dette betegner hovedutvalget som e tomfattende pilotarbeid som også bør kunne gjennomføres i andre kommuner eller regioner. 
Det gjøres også klart at fylkeskommunen fortsatt er positiv til å delta i et samarbeid med kommunen om utarbeidelse av et handlingsprogram for at Mandal skal ta en mer aktiv rolle som regionsenter. Fylkeskommunen vil i tillegg gjerne delta i et samarbeid om å utvikle strategier for ”Kulturbyen Mandal”.

av Torkelsen, Jan H., publisert 23. november 2006 | Skriv ut siden