Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø har besluttet at fylkeskommunen skal inngå et partnerskapsprosjekt med Kristiansand og Oppland turistforening for å utgi en bok om Setesdal Vesthei.
Hovedutvalget bevilget 200 000 kroner til prosjektet. Turistforeningen har til nå laget noen informasjonsfoldere om foreningens hytter i Setesdal Vesthei. Det er ikke utgitt noen bok som omhandler området. Det er stor etterspørsel etter dette og foreningen har som ledd i sin informasjonsstrategi ønsket å prioritere en bokutgivelse som gir en samlet presentasjon av Setesdal Vesthei og friluftslivsmulighetene der.


Kristiansand og Oppland Turistforening har sitt virkeområde blant annet i Setesdal Vesthei. Foreningen har ti hytter i området Antall besøkende på hyttene varierer noe, men generelt sett har det vært økning i antallet overnattinger. Turistforeningen og fylkeskommunen har en felles interesse av å fremme det enkle og miljøvennlige friluftslivet. Turområdene knyttet til Setesdal Vesthei er i så måte svært attraktive for friluftsliv.

Det er tidligere utgitt turbøker om Setesdal Austhei og Njardarheim. Stavanger turistforening har også visse planer om å utarbeide en turbok om Ryfylkeheiene.

Et foreløpig kostnadsoverslag viser at det er behov for rundt 400 000 kroner til bokprosjektet. Dette er et foreløpig anslag som bygger på tidligere erfaringer med bokprosjekter med hensyn på trykkekostnader og ekstern bistand. I et partnerskapsprosjekt forutsettes det at partene bidrar med den samme ressursinnsatsen. Målet med utgivelsen av boken vil ikke være å tjene penger, men å informere allmennheten om de friluftslivsmulighetene som finnes i Setesdal Vesthei.  Prisen på boken vil være slik at man går i balanse.

Det tas sikte på at boken skal være på markedet til høsten neste år.

av Torkelsen, Jan H., publisert 9. oktober 2009 | Skriv ut siden