Åseral kommune har utarbeidet en kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for Ljosland. Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø gjorde det i dag klart at fylkeskommunen er positiv til at kommunen ønsker en utvikling av Ljosland som et attraktivt hytteområde gjennom den fremlagte planen. Hovedutvalget godtar i det vesentlige de satsinger det legges opp til med hensyn til utbygging av flere hytter og tilhørende service og aktivitetstilbud. Det er imidlertid etter hovedutvalgets syn nødvendig å gjennomføre en landskapsvurdering. Fylkeskommunen vil bidra økonomisk for at en slik vurdering kan bli gjennomført.

For at det skal bli en attraktiv utbygging på Ljosland mener hovedutvalget at den meget omfattende utbyggingen som det legges opp til må skje etter nærmere landskapsvurderinger. Denne må ta for seg både nær- og fjernvirkninger, herunder avgrensning mot snaufjellet, for Ljoslandsområdet som helhet og angi utnyttelsesgrad for byggeområdene. Hovedutvalget reiser derfor en generell innsigelse til de nye byggeområdene på dette grunnlaget, men innsigelsen vil bli trukket når tilfredsstillende landskapsvurderinger foreligger.
Hovedutvalget fremmer innsigelse til manglende avstandsbestemmelser på minimum 50 meter til vassdrag i planen. Det anbefales for øvrig at bestemmelsene for vassdrag som ligger inne i kommuneplanen for Åseral videreføres i planen for Bortelid. Innsigelsen vil imidlertid bli trukket når kommunen har fått ordnet dette.
Åseral kommune legger opp til en omfattende utbygging av fritidsboliger i kommunedelplanen for Ljosland. Det tas sikte på at det skal bygges 1709 nye enheter. Med eksisterende og godkjente fritidseiendommer vil det totale antallet enheter på Ljosland bli på  2269 når utbyggingen er gjennomført.
Kommunen legger opp til at en veiforbindelse fra Ljosland til Bortelid skal være klar i 2009. Det skal anlegges rundt 400 offentlig tilgjengelige parkeringsplasser ved Ljosland alpinseter innen 2007.  Videre skal det bygges ut et gangveisystem i sentrale områder. Planen har også disponert arealer for reiselivsbedrifter, forretning og servicevirksomhet. Det er videre aktuelt å flytte Ljosland kapell. Aktivitetstilbudet planlegges økt med nyetablering og utvidelse av alpinanlegg og etablering av områder for motorsport, skytebane og vannaktiviteter.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2006 | Skriv ut siden