Kristiansand kommune har sendt ut forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for ny Vågsbygdvei. Da fylkeskommunens hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø behandlet dette i går ble det gitt uttrykk for at konsekvensutredningen ikke har vurdert endret konkurranseforhold mellom bil og buss tilstrekkelig. Kommunen anmodes derfor om å utrede konsekvensene for kollektivtrafikken ytterligere slik at de totale konsekvensene for kollektivtrafikken avklares. Samtidig vil en at kommunen vurderer og foreslår tiltak som eventuelt kan settes i verk for å bedre kollektivtrafikkens vilkår. Hovedutvalget er for øvrig på linje med både kommunen og Statens vegvesen når det gjelder trasèevalg for den nye veistrekningen.

Hovedveisystemet i Vågsbygd består av Riksveiene 456 og 457 i tillegg til en rekke kommunale veier. I rushtiden er det store kapasitetsproblemer på Riksvei 456, noe som medfører at flere av de kommunale veien får en stor andel av gjennomgangstrafikken. Kollektiv- og nyttetrafikken må på flere strekninger stå i samme kø som personbilene. På sterkningen Hannevika – Kjos overstiger trafikkmengden veiens kapasitet og skaper store problemer. I dag passerer mer enn 22 000 kjøretøy Fiskåtangen og 15 000 passerer Kjos Gård. Grensen for når firefeltsvei skal bygges er ved 12000 kjøretøy.  På grunn av den store trafikken oppstår det en rekke miljøproblemer for beboerne langs Vågsbygdveien.
Kristiansand kommune og Statens vegvesen har vurdert sju alternative veiløsninger for ny Vågsbygdvei. Både Statens vegvesen Region sør og Kristiansand kommune går inn for et såkalt alternativ G, som også støttes fra fylkeskommunen. Alternativet har en veistrekningslengde på 3147 meter. Veistandarden som er lagt til grunn er firefeltsvei med midtdeler og dimensjonerende hastighet er 60 km/t. Skiltet hastighet kan for enkelte strekninger være 50 og 70 km/t.
Det aktuelle trasèalternativet går i tunnel fra Hannevika til Blørstad og følger dagens vei forbi Trekanten til Fiskådalen, hvor det blir bygget et nytt toplankryss med Vågsbygd Ringvei. Fra dette krysset blir det også ny veiforbindelse til Lumber. Herfra bygges ny tunnel som går bak Kjos gård og videre frem til Holskogveien. Fra lokalveien i Kirsten Flagstadsvei nedenfor Vågsbygd kirke bindes lokalveinettet sammen med tunnelen for av og påkjøring til og fra Ytre Vågsbygd.

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2006 | Skriv ut siden