Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø går enstemmig inn for at fylkestinget i desember skal si ja til at fylkeskommunen øker sin andel av eierkapitalen i Sørlandsbadet IKS i Lyngdal med 1 225 000 kroner. Bakgrunnen er at det nå foreligger en statusrapport hvor det dokumenteres merutgifter, som må finansieres av Sørlandsbadet IKS på 3,4 millioner kroner. Dette gjelder fremdrift, økonomiske konsekvenser av mindre bygningsmessige forbedringer vedtatt av byggekomiteen, utvikling av ”Sørlandsbadet som attraksjon” og utgifter, som påløper i perioden før badet åpner.

Fylkeskommunen deltar med en eierkapital i Sørlandsbadet IKS på 3 millioner kroner og et lån til selskapet på 7 millioner kroner. Fylkeskommunens eierandel i IKS’et er 49 prosent, og Lyngdal kommunes andel på 51 prosent.
Merkostnadsutfordringen er drøftet administrativt mellom fylkeskommunen og rådmannen i Lyngdal, og man er enige om at eierne bør dekke kapitalbehov knyttet til investeringer. Dette er merutgifter som er nødvendige for å få til en mest mulig rasjonell drift, og som derved kan øke inntjeningen. Rådmannen i Lyngdal har i sin innstilling foreslått at 900 000 kroner av kapitalbehovet dekkes ved økt låneopptak i Sørlandsbadet IKS. Dette er driftsrelaterte utgifter. Resten på 2,5 millioner kroner foreslås finansiert ved å øke eierkapitalen i Sørlandsbadet IKS.

av Torkelsen, Jan H., publisert 27. november 2006 | Skriv ut siden