"Port of Agder" er et prosjekt som tar sikte på å få samlet flest mulig av de kommunale havneressursene i Agderfylkene under en felles forvaltning. Prosjektet er startet av Lindesnes og Mandal kommuner. Fylkeskommunen har i april i år gitt sin prinsippielle støtte til etableringen. Fylkesrådmannen anbefaler nå å bidra med inntil 1 mill kr til prosjektet fordelt over årene 2006 - 2008.
Nedenfor gjengis fylkesrådmannens saksframlegg for fylkeskommunens folkevalgte organer. Saken forelegges hovedutvalget 22/11,  fylkesutvlaget 5/12 og fylkestinget 12. desember

SAKSOPPLYSNINGER
Selskapsavtalen mellom Mandal kommune og Lindesnes kommune om opprettelse av Port of Agder er nå vedtatt i begge kommunene. Avtalen legges ved saken. I kap. 4 beskrives havnestyrets sammensetning. 4 medlemmer velges av havnerådet mens et medlem pekes ut av Vest- Agder fylkeskommune.
Vi har fått muntlige henvendelser om at det er ønskelig med kvinnelig representant fra fylkeskommunen som et bidrag til å oppfylle kravene for kjønnsfordeling.
Søknad om prosjektmidler fra fylkeskommunen dat. 30.01.06 som også fulgte saken forrige gang og som havnefogden i Mandal presenterte for politisk utvalg er vedlagt for å følge opp vedtak i fylkesutvalget i sak 45/2006.
Det er utarbeidet et budsjett for prosjektet oppdatert 09.08.06 som følger saken. I tillegg er det vedlagt en utleggsoversikt for første halvår 2006 til orientering.
VURDERINGER
Vest- Agder fylkeskommune ønsker å følge opp sitt prinsipielle standpunkt i tidligere vedtak.
Det vil i henhold til sakens dokumenter bety at fylkeskommunen går inn i styret med en representant. Det anbefales at vi følger opp anmodningen om kvinnelig representasjon fra fylkeskommunen og at denne velges fra NSM- utvalget. Det anbefales også at det velges administrativ varamann med fagkunnskap på havnespørsmål. Anbefaling går på at samferdselssjefen går inn i denne posisjonen.
I søknaden fra Mandal Port of Agder er det bedt om økonomisk oppstartstøtte på 500.000,- kr. pr. år over årene 2006- 2008.  Prosjektet er foreløpig begrenset til to kommuner, Mandal og Lindesnes, mens målsettingen er utvidelse til flere havner. Fylkeskommunens støtte skal være et bidrag til å utvikle prosjektet videre, ikke driftstilskudd til havnene. Etableringen har et forretningsmessig formål slik det framgår av vedtektenes pkt 1.2. Vi er kommet til at en tilskuddsandel fra fylkeskommunen derfor ikke bør overstige 30 %. Havnene må selv bære den største risikoen for utvikling og suksess for prosjektet. Vi foreslår derfor å gi et tilskudd på 1 mill kr til prosjektet, som utgjør 28 % av de kalkulerte prosjektkostnadene i perioden 2006-2008 på 3,5 mill kr. Prosjektet kan ikke påregne tilskudd etter 2008 med mindre prosjektet utvides til flere kommuner/havner, idet vi mener at prosjektet fra dette tidspunkt må vise lønnsomhet/nytte for havnene som gjør at de vil videreføre det av egen interesse og for egen kostnad.
Saken legges med dette fram til behandling.

av Peersen, Tor, publisert 15. november 2006 | Skriv ut siden