Arbeidet i Fylkeselevrådet i Vest-Agder betegnes som svært krevende for lederne og deres arbeidsutvalg. Det har vært en stadig utfordring å prøve å få til kontinuitet i arbeidet og bredde i elevrepresentasjonen. En har ikke lykkes med dette til tross for stort engasjement hos leder og enkelte av elevrepresentantene. Det er nå gjennomført en egenevaluering fra fylkeselevrådets side og elevene har utarbeidet et forslag til alternativ organisering og gjennomføring av fylkeselevrådsarbeidet. I går godkjente hovedutvalg for kultur og utdanning enstemmig at elevenes forslag skal prøves ut.

Hensikten med Fylkeselevrådet er å styrke elevdemokratiet ved å bidra til mer aktiv elevmedvirkning og samtidig styrke elevenes posisjon i skolesystemet. Dette skal skje både gjennom formell representasjon og medvirkning på ulike arenaer, og ved å tilføre ny kompetanse til elevene gjennom det praktiske arbeidet i Fylkeselevrådet, samt gjennom kurs og seminarer. Fylkeselevrådet skal være et fellesorgan for elevrådene ved de fylkeskommunale videregående skolene.  Det skal ta seg av oppgaver som har sammenheng med elevenes interesser og arbeidsforhold. Det skal også være et viktig rådgivende organ for fylkesadministrasjonen og politiske utvalg.
Forslaget til fremtidig ordning inneholder følgende punkter:
-Fylkeselevrådet endrer navn til Elevrådsforum Vest-Agder
-I Elevrådsforum deltar elevrådsleder og nestleder fra alle de fylkeskommunale videregående skolene.
-Elevrådsforum ledes av en koordinator som innkaller til møtene og har ansvar for saksliste. Koordinator gis fullmakt til å kontakte skolene v/elevrådsleder/nestleder og slik få praktisk hjelp til ulike oppgaver, herunder også representasjon i utvalg, råd og arbeidsgrupper 
-Det holdes to møter per år, vanligvis ett i hvert semester. Hvis en eller flere av skolene ber om det, og har forslag om viktig sak/ saker som bør drøftes, kan det innkalles til ekstra møter.
-Elevrådsforum drøfter aktuelle saker, bidrar til at skolene blir kjent med hverandres muligheter, utfordringer, og problemstillinger, og hjelper hverandre med felles elevrådsoppgaver.
-De regionale gruppene som ble etablert av Fylkeselevrådet i 2006, oppfordres til å arbeide med regionale utfordringer/behov og eventuelt melde inn saker de gjerne vil drøfte i Elevrådsforum.
-Elevrådsforum tildeles årlige budsjettmidler og overtar Fylkeselevrådets budsjett for 2006 og 2007.
-Første samling gjennomføres før vinterferien 2007
-Elevrådsforum får en fast kontaktperson i utdanningsavdelingen. Koordinator gis kontorplass på egen skole.
-Rektor på den enkelte skole har ansvar for å støtte, veilede og følge opp både Elevrådsforums og skolens elevrådsarbeid, samt tilrettelegge for best mulig elevmedvirkning generelt. Felles opplæringsbehov kan meldes til Elevforum.
-Ordningen evalueres høsten 2007 og forlenges (eventuelt med justeringer) for skoleåret 2007/08 hvis elevene ønsker det.   

av Torkelsen, Jan H., publisert 24. november 2006 | Skriv ut siden

0

Siste fra Utdanning

 • Ungt Entreprenørskap Logo
  av jto, 06.11.19

  Ny langsiktig avtale mellom fylkeskommunen og Ungt entreprenørskap Agder

  Les mer
 • Lyngdal Vgs Åpningsarrangement 2019
  av jto, 29.10.19

  Flott opprustet skolebygg åpnet i Lyngdal

  Les mer
 • KKG Konferanse
  av jto, 29.10.19

  KKG lager møteplass for lærlinger og bedrifter

  Les mer