Fylkesrådmannen tilrår fylkesutvalget å anbefale slikt vedtak for fylkestinget:
1.      Fylkestinget ønsker fortsatt at Sjøsanden Næringshage A/S skal fungere som næringsutviklingsaktør for Lindesnesregionen.
2.      Vest-Agder fylkeskommune kjøper 2750 aksjer i Sjøsanden Næringshage AS til tegningskurs kr. 100 pr. aksje for til sammen kr. 275.000,-. Pålydende er kr. 100 pr. aksje. Kjøpet dekkes av fylkeskommunens regionale utviklingsmidler.
3.      Vest-Agder fylkeskommune bevilger kr. 300.000,- i utviklingstilskudd for driftsåret 2007. Tilskuddet gis over rammen for kap.551, post 60.
4.      Videre legges de foreliggende planer for videre drift til grunn for vedtaket (se trykte vedlegg).
5.      Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at Mandal kommune, Lindesnes kommune og lokalt næringsliv bidrar med samlet kr. 725.000,- i ny aksjekapital.
6.      Fylkestinget setter som en klar forutsetning for bevilgningene at midlene disponeres til delvis finansiering av fremtidsrettet drift i henhold til de retningslinjer som framgår av gjeldende utviklingsavtale. Bevilgningene kan ikke brukes til dekning av tidligere tap. Utbetalinger kan ikke finne sted, før selskapet garanterer at grunnlaget for fremtidsrettet drift er tilstede. Vest-Agder fylkeskommune får tilsendt åpningsbalanse og budsjett for første driftsår.
BAKGRUNN FOR SAKEN
Bakgrunnen for saken er den alvorlige økonomiske situasjonen, som Sjøsanden Næringshage AS (SJNH) er kommet opp i. Oppsummert kan situasjonen beskrives slik:
 • Selskapet må enten melde oppbud og avvikles, eller det må refinansieres og driften må legges om.
 • Hele egenkapitalen på 2,6 mill. kr vil være tapt ved utgangen av 2006.
 • 80 % av bedriftene vil flytte ut av SJNH.
For å legge grunnlaget for videre drift ber styret i SJNH eierne om å styrke egenkapitalen med 1,0 mill. kr. Herav skal Mandal kommune, Lindesnes kommune og Vest-Agder fylkeskommune skaffe tilveie kr. 800.000,-. Resten skal hentes inn fra de private eierne i selskapet. På møte den 6.oktober ble representanter fra kommunene og fylkeskommunen enige om følgende skisse til fordeling:
 • Mandal kommune, kr. 400.000,-
 • Lindesnes kommune, kr. 125.000,-
 • Vest-Agder fylkeskommune, kr. 275.000,-
Fylkeskommunen har tidligere fått invitasjon til å kjøpe aksjer for i alt kr. 100.000,- (jfr utviklingsavtalen datert 12.februar 2006, punkt 4). Dette er ikke blitt effektuert som følge av de økonomiske problemene som ble avdekket, og som det nye styret tok tak i april/mai og som senere ble fulgt opp i ekstraordinær generalforsamling i SJNH den 5.juli 2006.
Sjøsanden Næringshage AS (SJNH) søker også om kr. 300.000,- i utviklingstøtte for 2007 i henhold til gjeldende utviklingsavtale.
Det ble avholdt et aksjonærmøte 23.08.06 hvor det ble enighet om følgende skisse:
 • Leieavtalen mellom Sjøsanden Næringshage og Sjøsanden Næringshage Eiendom AS opphører fra 1. januar 2007.
 • Som kompensasjon for å løses fra leiekontrakten overfører Sjøsanden Næringshage sine aksjer i Sjøsanden Næringshage Eiendom AS (pålydende 250.000,-) og sine aksjer i Cursor AS (pålydende 100.000,-) til Techno Eiendom.
 • Fra 1. januar 2007 leier Sjøsanden Næringshage følgende arealer:
  • Daglig leder sitt kontor.
  • Et indre lokale på 60 kvm som brukes til inkubatorrom.
  • Møterom og stollager på til sammen 65,6 kvm* .
  • Resepsjonsareale på 15 kvm*.
De to nederste punktene avhenger av at det innføres en serviceavgift i næringshagen
 • Selskapet garanteres videre drift ved at aksjonærene går inn med en million kroner i ny aksjekapital. Det offentlige tegner seg for 80 prosent av ny aksjekapital, mens private tegner seg for de resterende 20 prosent.
Det vises til trykte vedlegg for nærmere utdyping av saken.
SAKSOPPLYSNINGER
Litt historikk
SJNH ble stiftet 3.juli 2000. Ved tilsetting av daglig leder 1.mai 2001, kom driften i gang for alvor. Sjøsanden Næringshage flyttet i april 2004 inn i nye lokaler, og det ble inngått ny 10-årig leieavtale med Sjøsanden Næringshage Eiendom A/S. Dette eiendomsselskapet eies med 90% av Techno Eiendom A/S og 10% av Sjøsanden Næringshage A/S.
Vest-Agder fylkeskommunes engasjement i SJNH har vært basert på utviklingsavtaler fra 14.mai 2001 for perioden 2001-05, samt ny avtale datert 15.02.2006 for perioden 2006-08.
I perioden 2001-06 har Vest-Agder fylkeskommune gitt tilskudd på i alt ca. 2,0 mill. kr. I tillegg er det bevilget (betydelig) støtte til en rekke utviklingsaktiviteter i regi av SJNH. Fylkeskommunen er ikke inne på eiersiden, og har derfor heller ikke hatt styrerepresentasjon.
SJNH fikk i 2003 en endret rolle. Selskapet fikk nye vedtekter med langt større vekt på næringsutvikling og fikk rollen som næringsutviklingsaktør i Lindesnesregionen. Da gikk Mandal og Lindesnes kommuner inn med henholdsvis kr. 400.000 og kr. 100.000 i aksjekapital høsten 2003. Også næringslivets innsats økte ved at større bedrifter i distriktet gikk inn på eiersiden. Senere har også Audnedal og Marnardal kommunen kommet inn på eiersiden (høsten 2005) med kr. 50.000,- hver.
Pr. 1.1.06 var det ca 23 bedrifter med ca 46 ansatte i SJNH.
Nåsituasjonen
 • SJNH er fremdeles inne i en 10-års leieavtale med Sjøsanden Næringshage Eiendom (SJNHE)
 • Alle leieavtaler med bedriftene i næringshagen er sagt opp med virkning fra 1. januar
 • Om lag 80 prosent av lokalene i SJNHE vil stå tomme like over nyttår.
 • SJNH skylder 750.000,- kroner i husleie, og selskapet har ikke likvider til å gjøre opp for seg.
 • Nåværende eiere og styret i SJNH foretrekker videre drift framfor avvikling eller konkurs, gitt at en klarer det innenfor de økonomiske rammer selskapet har, før en emisjon. Det vil si at det må framforhandles en løsning med hovedkreditor innenfor rammene som dagens egenkapital gir.
Økonomi
Regnskapet pr. 3.kvartal 2006 viser et samlet akkumulert driftsunderskudd på kr. 1.454.317,-. Med offentlig tilskudd på totalt kr. 847.503,- i samme periode, reduseres underskuddet til kr. 608.034,-. Selskapets egenkapital på opprinnelig 2.6 mill. kr er pr. 3.kvartal redusert til kr. 764.000,-.  Prognosen for resten av året, viser at selskapet vil ha tapt hele sin egenkapital ved utgangen av 2006.
Hovedårsakene til resultatutviklingen oppgis av SJNH til å være manglende samsvar mellom husleieinntekter og leiekostnadene, samt manglende selvfinansiering av fellestjenester til bedriftene i SJNH.
SJNH har ikke utarbeidet budsjett for kommende år der de nye forutsetningene er lagt til grunn.
Aksjonærer
P.t. har selskapet en samlet aksjekapital på kr. 2.600.000,- hvor 57,7 % eies av private bedrifter, mens 42,3 % eies av det offentlige. Selskapet hadde pr. november følgende aksjonærer:
Aksjonærer pr. november 2006
Andel i kr.
Andel i pros-
Applica AS
        240 000
9,2 %
J. B. Ugland Holding AS
        200 000
7,7 %
IT-huset AS
        130 000
5,0 %
Amersham Health AS
        130 000
5,0 %
T.K. Brøvig AS
        100 000
3,8 %
Nøsted Kjetting AS
        100 000
3,8 %
Sparebanken SØR
        100 000
3,8 %
Sparebanken Pluss
        100 000
3,8 %
Umoe Mandal
        100 000
3,8 %
Mandal Fiskegarnsfabrikk AS
          50 000
1,9 %
Elektro Sør AS
          50 000
1,9 %
Verktøy-Maskin AS
          50 000
1,9 %
Båtservice Holding AS
          50 000
1,9 %
Jonas B. Gundersen Mandal AS
          30 000
1,2 %
Kristiansen & Selmer-Olsen AS
          30 000
1,2 %
RIBA Kristiansand AS
          30 000
1,2 %
EDB-avdelingen SØR AS
          10 000
0,4 %
SIVA
        500 000
19,2 %
Mandal Kommune
        400 000
15,4 %
Lindesnes Kommune
        100 000
3,8 %
Marnardal kommune
          50 000
1,9 %
Audnedal kommune
          50 000
1,9 %
Summer
      2 600 000
100,0 %
Veien videre
Det ble i aksjonærmøte 23. august d.å. enighet om følgende grunnlag for videre drift (se notat datert 30.august ved daglig leder i SJNH):
1.       Sjøsanden Næringshage og Sjøsanden Næringshage Eiendom AS forhandler om detaljene i en avtale som innebærer; opphør av nåværende leieavtale, kompensasjon for å avbryte nåværende leieavtale og betingelser for ny leieavtale. Avtalen vil avhenge av at aksjonærene klarer å reise tilstrekkelig egenkapital.
2.       Aksjekapitalen må økes med en million. Mandal kommune får ansvar for å samle inn 800.000,- kroner fra det offentlige. Mandal kommune vil behandle saken i sitt bystyremøte den 26. oktober. Sjøsanden Næringshage tar kontakt med bedrifter i regionen for å reise 200.000,- kroner fra det private.
3.       Når en garanti for ny egenkapital er på plass signeres avtale mellom Sjøsanden Næringshage og Sjøsanden Næringshage Eiendom AS.
Avtalen vil gjøre det mulig for Sjøsanden Næringshage og fullt ut konsentrere seg om næringsutvikling i hele Lindesnesregionen. Prioriterte oppgaver vil blant annet være:
·         Legge forholdene til rette for de som ønsker å starte egen virksomhet, eller videreutvikle sin bedrift
·         Arrangere kurs og seminarer for å bygge kompetanse i regionen
·         Etablere et inkubatorrom, som vil gi en langt lavere terskel for å etablere seg i næringshagen
·         Bidra til en best mulig kontakt mellom næringsliv og kommunene, blant annet gjennom regelmessige møter med kommunene og sekretær for næringsforeningene
·         Bidra til at Lindesnesregionen skal være et attraktiv i forhold til å tiltrekke seg arbeidskraft
Relevante vedtak i saken
Mandal kommune har behandlet saken 26.oktober d.å.:
”Vedtak i Bystyre – 26.10.2006:
 1. Bystyret viser til sitt vedtak i sak 078/03 og ønsker fortsatt at Sjøsanden Næringshage A/S skal fungere som næringsutviklingsaktør for Lindesnesregionen
 2. Bystyret beklager at driften av næringshagen er blitt gjennomført slik at refinansiering av selskapet er nødvendig for videre drift.
 3. Under forutsetning av at leieavtale mellom Sjøsanden Næringshage A/S og Sjøsanden Næringshage Eiendom A/S opphører fra kommende årsskifte på de vilkår som er beskrevet i saken, og at de enkelte selskaper i næringshagen selv inngår leieavtaler og fullt ut betaler for fellesarealer og fellesfunksjoner, er Mandal kommune villig til å øke sin aksjepost fra kr. 400,000,- til kr. 800.000,- som sin del av en refinansiering.
 4. Bystyret setter som en klar forutsetning for bevilgningen at beløpet disponeres som grunnlag for fremtidsrettet drift og ikke brukes til dekning av tidligere tap. Beløpet utbetales ikke før selskapet garanterer at grunnlaget for fremtidsrettet drift er tilstede. Bystyret får tilsendt åpningsbalanse og budsjett for første driftsår.
 5. Utgiftene til kjøp av aksjene dekkes av investeringsfond.
 6. Mandal kommune forutsetter at også Vest-Agder fylkeskommune, Lindesnes kommune og lokalt næringsliv bidrar med samlet kr. 600.000,- i ny aksjekapital.”
Lindesnes kommune behandlet saken i kommunestyret samme dag:
”Vedtak i kommunestyre – 26.10.2006:
 1. Kommunestyret viser til sitt vedtak i sak 048/03 og ønsker fortsatt at Sjøsanden Næringshage A/S skal fungere som næringsutviklingsaktør for Lindesnesregionen
 2. Kommunestyret beklager at driften av næringshagen er blitt gjennomført slik at refinansiering av selskapet er nødvendig for videre drift.
  1. Under forutsetning av at leieavtale mellom Sjøsanden Næringshage A/S og Sjøsanden Næringshage Eiendom A/S opphører fra kommende årsskifte på de vilkår som er beskrevet i saken, og at de enkelte selskaper i næringshagen selv inngår leieavtaler og fullt ut betaler for fellesarealer og fellesfunksjoner, er Lindesnes kommune villig til å øke sin aksjepost med inntil kr 125 000 som del av en refinansiering. Lindesnes kommune forutsetter videre at sammensetningen av styret etter kapitalutvidelsen skal gjenspeile fordelingen av aksjekapitalen.
 3. Utgiftene til kjøp av aksjene dekkes av næringsfondet.
 4. Lindesnes kommune forutsetter at også Vest-Agder fylkeskommune, Mandal kommune og lokalt næringsliv bidrar med samlet inntil kr. 875.000,- i ny aksjekapital.”   
Styret i SJNH fattet følgende vedtak i sak 40/06 i møte 31.oktober:
”Styret la følgende rammer for sin strategidiskusjon:
 • Per i dag er vi fremdeles inne i en 10-års leieavtale med Sjøsanden Næringshage Eiendom (SJNHE)
 • Vi har sagt opp alle våre leieavtaler bedriftene i næringshagen med virkning fra 1. januar
 • Om lag 80 prosent av lokalene vil stå tomme like over nyttår
 • Vi skylder 750.000,- kroner i husleie, har ikke likvider til å gjøre opp
 • Nedskrives våre anleggsmidler til salgsverdi vil vår egenkapital per 31. desember være nær null kroner
 • Våre eiere vil skyte inn ny egenkapital på til sammen en million kroner forutsatt at alle økonomiske og kontraktsmessige forpliktelser opphører per 31. desember
 • En videreføring av selskapet er å foretrekke fremfor avvikling/konkurs, gitt at man klarer det innenfor de økonomiske rammer selskapet har før en emisjon
På bakgrunn av disse punktene vedtok styret følgende:
Vedtak:
For styret er det overordnede å rydde i alle gamle forpliktelser før ny kapital tilføres selskapet. Å videreføre selskapet er å foretrekke. En videreføring forutsetter imidlertid at en kan garantere at ny kapital ikke brukes til å dekke noen gamle kostnader. Kan ikke dette garanteres bør selskapet avvikles, eventuelt slås konkurs. Styreleder og daglig leder får på denne bakgrunn i ansvar å forsøke å forhandle frem en løsning med hovedkreditor innenfor rammene av dagens egenkapital”.
Når det gjelder de øvrige eierkommunene, Marnardal og Audnedal, sier rådmennene i Mandal og Lindesnes kommuner følgende:
”Rådmannen mener at kommunene Audnedal og Marnardal kom så sent med i selskapet at da var allerede store deler av aksjekapitalen tapt, og det er neppe rimelig å be disse kommunene om å delta i refinansieringen av selskapet.”
Det arbeides med å innhente ny eierkapital fra de private aksjonærer, og SJNH opplyser at det er godt håp om at den private andelen, kr. 200.000,-, vil bli reist. Det foreligger dog ingen formelle vedtak hos noen av de private selskaper om kjøp av nye aksjer.
SIVA har forståelse for den situasjonen næringshagen er i, og vil ta dette i betraktning når næringshagen evalueres. De er også åpne for en avvikling av selskapet, med en påfølgende oppstart av nytt selskap, hvis dette viser seg å være beste løsning på å komme ut av den situasjonen næringshagen har kommet opp i.
VURDERINGER
De vurderinger som Lindesnes og Mandal kommuner har lagt til grunn for sine vedtak, er i stor grad i samsvar med våre oppfatninger. Vi har følgende tilleggsvurderinger:
Forutsetningen for fylkeskommunens engasjement i SJNH var at selskapet etter en 5-årig oppbyggingsperiode i stigende grad skulle kunne stå på egne ben. Det har vist seg å være en vanskelig forutsetning å oppfylle på grunn av driftsopplegget, som har vært lagt til grunn fram til d.d. Det legges nå opp til et nytt driftskonsept med lavere risiko, der SJNH ikke lenger skal ha ansvar for utleievirksomheten i SJNHE. Videre legges det opp til at fellestjenester skal bli selvfinansierende, dvs. bedriftene i næringshagen må betale en serviceavgift.
Sett i lys av at de fleste bedriftene (80 %) flytter ut næringshagen til andre lokaler i Mandal, vil oppgaven med å bygge et nytt tilsvarende miljø bli vanskelig. SJNH er heller ikke fremmed for at også de flytter ut av næringshagen.  I starten av 2007 vil derfor SJNH bli å betrakte som et vanlig halvoffentlig næringsutviklingsselskap med 1-2 ansatte. Fylkeskommunen forutsetning for aksjekjøp og driftsstøtte er at SJNH må være et næringshageselskap i gavnet og ikke bare i navnet. Vi har imidlertid forståelse for den situasjonen som SJNH er kommet i, og ser behovet for aktiv støtte og bidrag fra fylkeskommunes side i året som kommer. Vi legger derfor den gjeldende utviklingsavtalen til grunn for vårt videre engasjement i SJNH.
Aksjekapitalen burde vært nedskrevet. Når dette ikke foreslås, henvises det til at selskapet etter refinansiering ville fått en for stor offentlig dominans, som av ulike hensyn ikke er ønskelig. Dersom forslag til emisjon blir gjennomført vil den offentlige andelen bli ca.53,0 %. Vi mener at en over tid bør bestrebe seg på at den private andelen bør bli 51 % gjennom nye rettede emisjoner.
Vest-Agder fylkeskommune forutsetter videre at før ny aksjekapital innbetales, skal all gammel gjeld være innfridd på en slik måte at alt tap er inndekket.
KONKLUSJON
Det er viktig for Lindesnesregionen at SJNH kan videreutvikles til å bli et slagkraftig og samfunnsnyttig næringsutviklingsverktøy for etablert næringsliv/SMB-er og nyetablerere. Planene for videre drift gir etter vår vurdering de nødvendige rammebetingelser for mer robust drift.
På denne bakgrunn fremmes foran refererte forslag til vedtak.

av Peersen, Tor, publisert 21. november 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer