Går det som et enstemmig fylkesutvalg ville i dag så vil aksjeselskapet Sørlandsdata bli oppløst. Midlene som dermed frigjøres vil kunne brukes til etablering av et innovasjonsselskap. Kapitalen i selskapet utgjør ca 12 millioner kroner. Det er enighet om at det er riktig å etablere et innovasjonsselskap med hovedkontor i Kristiansand som har hele Sørlandet som fokus for sin virksomhet. Faglig fokus i selskapet blir i første fase opplevelsesindustri. Fylkestinget sluttbehandler saken 12. desember.

Sørlandsdata AS var frem til 1999 et hvilende datterselskap av AgderData AS, men ble da reaktivert i forbindelse med et salg av eierandelen i Allianse Informasjonssystemer. Reaktiveringen skjedde ved at aksjer i Sørlandsdata ble gitt som utbytte til aksjonærene i AgderData og at verdier – ut over aksjene i Allianse – ble overført fra AgderData.
Styret vil innkalle til en ekstraordinær generalforsamling i Sørlandsdata den 18. desember for å fremme forslag om avvikling av selskapet. Dersom generalforsamlingen gir sin tilslutning vil en avviklingsprosess bli startet med sikte på gjennomføring innen utgangen av mai 2007.
Parallelt med prosessen om oppløsning av Sørlandsdata har Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune diskutert hvordan en kan stimulere til utvikling av innovasjonssystemet på Sørlandet. I samtalene har en hatt et særlig fokus på å legge til rette for opplevelsesindustri og turisme. Det er enighet om at det er riktig å etablere et innovasjonsselskap med hovedkontor i Kristiansand, og som har hele Sørlandet som fokus for sin virksomhet. Faglig fokus i selskapet blir i første fase opplevelsesindustri, men det må arbeides videre med å finne en god fordeling av oppgaver mellom det nye innovasjonsselskapet og Sørlandet Teknologisenter AS (STS). STS er allerede en regional aktør på innovasjon. Dette selskapet vil fortsette sin virksomhet med fokus på utvikling av sine kompetanseområder. I arbeidet med å definere ansvarsområdene nærmere vil det offentlige ta en aktiv rolle. I tillegg må næringslivet trekkes inn, sammen med HiA, SIVA og andre aktører. Fordelingen må også sees i sammenheng med fordelingen av de faglige miljøene på HiA i Grimstad og i Kristiansand fordi innovasjonsselskapet er en del av de naturlige randsoneaktivitetene til et universitet.
Formålet med selskapet vil være å bidra til innovasjon på Sørlandet. Kapitalen i selskapet vil være i størrelsesorden 10 millioner kroner fra stifterne. Det vil være en målsetting å sikre 5 – 10 millioner kroner i tillegg som søkes fra SIVA og aktører i næringslivet.  Driftsinntektene vil komme fra prosjektene selskapet er ansvarlig for, sammen med tilskudd fra de offentlige aktørene.

av Torkelsen, Jan H., publisert 5. desember 2006 | Skriv ut siden