”…. i forhold til de forventninger de rødgrønne partiene selv skapte både før og etter valget, er regionmeldingen et gedigent mageplask. Den er åpenbart et resultat av harde interne dragkamper mellom de som vil minst og de som vil mest. Førstnevnte gruppering har mest grunn til å være fornøyd. ------ ……. Det er ingen reform, men en midlertidig utsettelse av det tredje forvaltningsnivåets død og begravelse.”, skriver Fædrelandsvennen.
”…noen brei reform bærer det ikke bud om. En brei reform vil det først bli dersom landet blir delt inn i de fem regionene vi nå har fått for forvaltning av statlige oppgaver som sykehus og veier, og at disse oppgavene overføres fra staten. Er ikke regjeringen villig til å gi fra seg slike oppgaver til et folkevalgt novå, kan vi like godt droppe hele greia. For det blir bare flikking, og det betyr at regionene blir så små at ingen ting skjer., skriver Agderposten.
”Regjeringens forslag til forvaltningsreform er en god begynnelse på vei mot – forhåpentlig – en ordning med store regioner og til dels vesentlige nye arbeidsoppgaver som i dag ligger under staten. --------At det går mot en ny region som omfatter begge agderfylkene, synes innlysende, og kanskje kan man ut fra meldingen også lese at det åpnes for at regionen utvides både øst- og vestover. Hva med en region fra Frierfjorden til Boknfjorden – fra Langesund til Nord-Jæren?, skriver avisen Lindesnes i Mandal.
Aftenposten mener regjeringen presenterer en reform som henger i en tynn tråd og en stortingsmelding preget av beslutningsvegring.  ”Stortingsmeldingen om "regionale fortrinn og regional fremtid" gir ikke noe som ligner på et svar om utformingen av den såkalte regionreformen”, skriver avisen.
Nationen registrerer at fylkesmennene får mindre å gjøre, men regjeringen gir ikke regionene så mye makt som enkelte tilhengere ønsker.  ”Sorry, Haga, det blir neppe en regionreform av dette. I beste fall ender det som en fylkesreform. …Det savnes et noenlunde forpliktende opplegg om veien videre, altså mot større regioner, eller sammenslåinger av fylker. Her gjør Haga det tvert i mot til en politisk dyd å forholde seg nøytral. Fremtidige høringer skal avgjøre saken. Dette er demokrati. Men styring er det ikke, konstaterer Nationen på lederplass.

av Torkelsen, Jan H., publisert 11. desember 2006 | Skriv ut siden