Fiskeri- og havbruksforvaltningen baserer seg på nasjonale strategier og helhetsvurderinger. Samtidig mener regjeringen at desentralisering av enkelte oppgaver innen havbruk og tradisjonelt fiskeri vil bidra til å styrke den helhetlige planleggingen og næringsutviklingen innad i en region. Oppgaver som lovlighetskontroll og tilsyn, samt til klagebehandling, vil imidlertid fortsatt være et statlig ansvar. Flere oppgaver skal også over til  regionene.

Innen følgende saksområder er det foreslått å overføre oppgaver og ansvar til regionalt folkevalgt nivå:
  • Tildele tillatelser for oppdrett og havbeite, samt klarering av lokaliteter.
  • Ansvar for innsigelser på vegne av havbruksinteresser i kommunale kystsoneplanprosesser.
  • Fordele egen kvoteandel avsatt til undervisningsformål (skolekvoter).
  • Innvilge fellingstillatelser for egen kvoteandel av kystsel (steinkobbe og havert).
  • Fastsette lokale reguleringer innenfor et geografisk område. 
  • Utarbeide regionale forvaltningsplaner for tang og tare.
  • Utvikle kriterier for deltakelse i og utøvelse av kongekrabbefisket. Ulike aspekter ved den fremtidige forvaltning av kongekrabbe vil imidlertid bli drøftet i en egen stortingsmelding om kongekrabbeforvaltningen som vil bli lagt frem for Stortinget våren 2007.
  • Fiskeri- og kystdepartementet har høsten 2006 iverksatt en prøveordning med distriktskvoter i Nordland, Troms og Finnmark. Årets prøveordning vil bli evaluert før det tas stilling til videreføring eller opphevelse av ordningen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2006 | Skriv ut siden