Fylkesrådmannen anbefaler støtte til gjennomføring av et forprosjekt; ”Etablering av et Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”. Forprosjektet får en støtte på 50.000 som tas fra administrativ disponert konto.
 
Saken kommer til behandling i fylkesutvalget 19. desember.

BAKGRUNN FOR SAKEN
Agderforskning søker i brev av 16.11.2006 om økonomisk støtte til forprosjektet ”Etablering av et Teknisk-Naturvitenskaplig Forskningssenter i Agder-regionen”
Prosjektbeskrivelsen beskriver forankringen av initiativet slik:
”Det sentrale kunnskapsmiljøet i Agder-regionen; HiA og AF, har drøftet muligheten for etablering av et Teknisk – Naturvitenskaplig Forskningssenter. Dette har også vært et tema i samtaler og seminarer/rundbordsmøter med International Research Institute of Stavanger (IRIS). Samtaler har også vært ført med næringslivsaktører, og lokale myndigheter/politikere og regionale finansieringsmiljø. AF og IRIS sin ledelse har også drøftet etablering av et TN-FoU i Agder med Adm dir. i Norges Forskningsråd, som har gitt initiativet anerkjennelse.”
Senteret er tenkt å drive anvendt forskning, og å samarbeide nært med Teknologifakultetet ved Høgskolen og med industrien på Sørlandet. Den vil slik sett vært et betydelig bidrag til å styrke FoU-aktiviteten i landsdelen.
Opplegget er å gjennomføre en forstudie for å utrede sentrale spørsmål knyttet til et slikt senter. Målet med forstudien er gjennom en kartlegging å danne et sett (3-5 ulike og beslektede alternativer) av mulige konstellasjoner for et TN-FoU i Agder. Konkret ligger det i dette:
·      Kartlegge behov og ønsker blant næringslivsaktører. Sammenstille disse i ulike alternativer
·      Innenfor behovs-områdene identifisere egen kompetanse, fasiliteter og andre ressurser.
·      Angi ulike utviklingsscenarier innenfor hvert av alternativene
·      Foreslå organisering, selskapsform og eierstruktur for en TN-FoU enhet i Agder
·      Estimere kostnadsomfang for hvert av alternativene, brutt ned i initialkostnad, drift de første 3-5 årene, samt inntjening og markedsmuligheter og potensiale de første 3 – 5 årene
·      Identifisere finansieringsbehov og finansieringsmuligheter
·      Avklare mulig ”egeninnsats” og kapitalisert verdi fra FoU ved HiA og regionale bedrifter.
Gjennomføring av forstudien vil koste 500.000 kr og det er lagt følgende finansieringsplan
HiA
100.000
Agderforskning AS
100.000
Søknad Aust-Agder fylkeskommune
200.000
Søknad Sørlandets kompetansefond/Vest-Agder fylkeskommune
100.000
Til sammen
500.000
Vest-Agder fylkeskommune søkes i henhold til dette om kr 50.000 til gjennomføring av prosjektet.
VURDERINGER
Landsdelens innsats innen FoU har vært relativt lavt. Teknisk naturvitenskaplig kompetanse vil bli en mangelvare i årene framover og det vil ikke minst være en utfordring for vår landsdel med FoU og kompetanseutvikling på dette området. Jeg ser positivt på initiativet til å vurdere etablering av et teknisk-naturvitenskaplig forskningssenter på Sørlandet og at det gjennomføres en forstudie for å undersøke grunnlaget for det. Styrking av kompetansen i landsdelen er et av satsingsområdene i felles handlingsplan 2007 for Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuner og at det gis 50.000 kr i støtte til prosjektet. Støtten tas fra administrativ disponert konto for fylkesplanarbeidet.

av admin, publisert 14. desember 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer