Fylkesordfører Thore Westermoen gjorde det klart at utbedring av Vågsbygdveien i Kristiansand har høy prioritet da han i dag talte ved den offisielle åpningen av et nytt kollektivfelt og gangbro i Lumberkrysset. Westermoen deltok i arrangementet både som fylkesordfører og som leder av ATP-utvalget – areal og transportuvtalget for Kristiansandsregionen. Anleggsarbeidene ved Lumberkrysset startet i mai og har kostet vel 19 millioner kroner. Prosjektet er finansiert gjennom areal- og transportprosjektet.

-Vågsbygdveien er allerede i dag overbelastet med trafikk i forhold til veiens kapasitet – og til tider er det køer og saktegående trafikk både inn mot byen og ut mot ytre Vågsbygd og Flekkerøy. For å bedre denne situasjonen planlegges det en helt ny Vågsbygdvei i Kristiansandspakke 3. Men i mellomtiden gjennomføres også strakstiltak som er mulige, sa fylkesordføreren.
-I konkurranse med 20.000 personbiler sliter Vågsbygd-bussene med å holde rutetabellen. ATP-utvalget er opptatt av å på kort sikt gjennomføre tiltak for å slippe bussen frem - på bekostning av privatbilene. I 2004 etablerte vi kollektivfelt for vestgående busser fra Hannevika til Trekanten, og i 2007 planlegger vi kollektivfelt for østgående busser i Auglandsbukta. Lumberkrysset som er lysregulert er en spesiell flaskehals på denne ruten. I krysset  er det nå bygd kollektivfelt på begge sider av veien, og ny gang- og sykkelbro over krysset. Det er dette vi markerer offisiell åpning av i dag, sa han.
Westermoen trakk frem at tiltakene som er gjennomført, gjør at bussene får forbedret fremkommelighet. Dette vil gjøre det mer attraktivt å reise med buss til og fra Vågsbygd eller for den saks skyld velge sykkel, fremfor å stå i kø med personbil. Han mente forholdene for bussen blir betydelig bedre. Samtidig vil imidlertid også biltrafikken gli noe lettere på grunn av færre bevegelser i krysset, og via gangbroen slipper de myke trafikantene å krysse denne sterkt trafikkerte veien.
I tilegg til gangbroa og kollektivfeltene er det gjennomført støyskjerming av bebyggelsen på vestsiden av Vågsbygdveien, og det er gjort endringer i bilenes innkjørings- og svingemulighet fra sideveiene.
 
-Det vil enda ta år før en full utbygging av Vågsbygdveien kan fullføres, men en del tiltak som det er mulig å gjennomføre straks blir altså gjort fortløpende. Vågsbygdveien har med andre ord høy prioritet, understreket fylkesordføreren.

av Torkelsen, Jan H., publisert 1. desember 2006 | Skriv ut siden