Regjeringen la  fredag frem en stortingsproposisjon om vern av villaksen, der det blant annet er foreslått 15 nye nasjonale laksevassdrag og 8 nye nasjonale laksefjorder. Mandalselva og sjøområdet Lindesnes-Mannefjorden er med i forslaget. Det er ikke tidligere opprettet nasjonale laksevassdrag og laksefjorder på Sørlandet.-Jeg er svært fornøyd med at det nå ligger an til at Mandalselva blir nasjonalt laksevassdrag, slik at vi også får et vassdrag på Sørlandet med i ordningen, sier miljøvernminister Helen Bjørnøy.

Mandalselva er i dag en betydelig lakseelv med potensial for å bli et av de mest produktive vassdragene i Sør-Norge. Den opprinnelige laksebestanden i elva er utryddet som følge av forsuring, og kalkingen av elva har gitt grunnlag for å etablere en ny laksebestand.
Sjøområdet Lindesnes-Mannefjorden utenfor Mandalselva foreslås som nasjonal laksefjord. Laksefjorden er utvidet mot øst i forhold til sikringssonen fra 1989. Det foregår ikke oppdrett med laksefisk i området, som er lite egnet for slik oppdrett.
I de nasjonale laksevassdragene vil det ikke være tillatt med nye tiltak og aktiviteter som kan skade villaksen. I laksefjordene skal det blant annet ikke etableres nye matfiskanlegg for laksefisk, og eksisterende virksomhet vil bli underlagt strengere krav til rømmingssikring og sykdomskontroll. Større inngrep i munningsområdene og virksomhet med risiko for alvorlig forurensning er heller ikke tillatt. Laksebestandene i de nasjonale laksevassdragene skal prioriteres med hensyn til andre tiltak for villaksen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 18. desember 2006 | Skriv ut siden

Error loading MacroEngine script (file: ~/macroscripts/heltblank/content/right.cshtml)