Landsdelen har behov for én stor regional lufthavn. Dette er viktig både i en samferdselspolitisk, næringspolitisk og forbrukerpolitisk sammenheng. En regional lufthavn med helhetlig tilbud til både inn- og utland krever et betydelig befolkningsgrunnlag og felles innsats fra hele regionen - anføres det i saksframlegget
 
Saken legges fram for arbeidsutvalget 8. desember. Aust-Ager fylkeskommune er sekretariat for Agderrådet.

1.      Tidligere vedtak og andre føringer
Det vises til møte i Agderrådet 30. mai hvor utarbeidelse av et policydokument for Kjevik ble diskutert. Følgende ble vedtatt på møtet:
”Det skal ikke igangsettes en ekstern utredning for å komme fram en til en rolleavklaring mellom Kjevik, Lista og Gullknapp. Det må i stedet bli utarbeidet et policydokument med tanke på videre avklaring.”
Nedenfor gis en gjennomgang av aktiviteten ved Kristiansand Lufthavn Kjevik (Kjevik), Lista Lufthavn og Gullknapp, samt en vurdering av hvilke prioriteringer som bør gjøres på det luftfartspolitiske området.
Kjevik
Trafikkutvikling og rutetilbud
I 2005 var det ca. 755.000 reisende over Kjevik. Passasjerene fordelte seg med 586.000 på innland, 137.000 på utland og 30.600 på charter. Innenlands var det en vekst i antall passasjerer på 2,1 prosent, mens det for utlandet var en nedgang på 10,1 prosent, noe som hadde sammenheng med redusert rutetilbud. Det er ventet en kraftig vekst i utenlandstrafikken i 2006 med nye destinasjoner og økt frekvens, bl.a. er det opprettet en ukentlig rute til Alicante, og en ekstra daglig avgang til Amsterdam. Nylig åpnet også Norwegian rute til London.
Investeringer i infrastruktur
Det er mange utbyggingsplaner på og omkring flyplassen. Dette gjelder blant annet rullebane, utvidet utenlandsterminal, parkeringshus og nytt tårn. På grunn av nye sikkerhetskrav må sikkerhetssonene på dagens rullebane forlenges. Målet er å opprettholde dagens rullebanelengde på ca 1800 meter. Med den utviklingen som er på nyere aktuelle rutefly, mht motorstørrelse, vil en med en slik rullebanelengde ha svært få begrensninger på hvilke destinasjoner som det kan flys til i nordeuropa. Videre er det planer om lokaliteter til eventuell fremtidig flygerutdanning og et mulig nytt hotell. Det arbeides med å samordne utvidelsen av rullebanen med ny atkomst til terminalen syd for rullebanen. En godkjent reguleringsplan for området og en konsekvensutredning vil foreligge våren 2007. Flere av utbyggingsplanene ligger allerede inne i Avinor sine investeringsplaner.
Markedsforhold
Markedsarbeidet ved flyplassen er intensivert. Følgende tiltak står sentralt:
 • Det er ansatt en markedssjef på Kjevik som skal lede markedsarbeidet. Frem til våren 2007 er stillingen finansiert av Avinor, Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune og Agderrådet. Avinor vil deretter overta ansvaret og har lovet at en del av stillingen skal videreføres øremerket for markedsarbeid på Kjevik.
 • Det er etablert et oppstartsfond som skal benyttes til markedsføring av Sørlandet ved opprettelse av nye utenlandsdestinasjoner. Det jobbes nå spesielt med markedsføring av den nye ruten som Norwegian har startet til London.
 • Det jobbes aktivt for å få inn konkurrenter på strekningen Kristiansand – Oslo.
 • Nye ruter innenlands og utenlands.
Lista Lufthavn
Lista flyplass er den eneste flyplassen mellom Stavanger og Kristiansand. Flyplassen har en 3 km lang rulle bane, egen taxebane, hinderfri inn- og utflyving og store flyoppstillingsarealer. Flyplassen eies og drives av to private aktører: Lista Flypark AS og Lista Lufthavn AS.
Hovedaktivitetene ved flyplassen er i dag linjetaxi mellom Lista og Kjevik og charterflyvinger. Disse aktivitetene varierer både når det gjelder passasjerantall og frekvens. Den viktigste aktiviteten utover dette, er at flyplassen fungerer som en beredskapsflyplass for frakt av personell til Nordsjøen. Det er utarbeidet en egen kommunedelplan for Lista fly og næringspark hvor det er lagt til rette for utvikling av området som sivil flyplass og næringsområde. Utbedring av rv 465, som er et viktig bindeledd til flyplassen, er under planlegging. 
 
Gullknapp flyplass
Gullknapp flyplass eies av Gullknapp AS, og drives av Gullknapp Flyklubb. Flystripen har fram til nå vært på 500 meter . Det har ikke vært taxifly stasjonert på flyplassen. Aktiviteten har vært dominert av småfly. For tiden er det en betydelig byggeaktivitet på Gullknapp. Rullebanen skal forlenges til 1120 meters asfaltert rullebane med 30 meters bredde. Dette arbeidet ferdigstilles i løpet av høsten 2006. Utvidelsen av rullebanen vil medføre at Gullknapp vil kunne ta imot mindre taxi- og charterfly med plass for opptil 15 passasjerer. Utbedring av adkomstvegen fra der hvor fylkesvegen slutter og inn til selve flyplassen er under utbedring/omlegging. Deler av fylkesvegen inn mot flyplassen er utbedret i løpet av de siste år, men det gjenstår en strekning på ca 1,5 km med til dels svært dårlig standard. Utbedring av denne strekningen er ikke tatt inn i noen utbyggingsplaner. Dersom omfanget av trafikk til/fra flyplassen vil øke vesentlig, har Arendal kommune signalisert at de vil vurdere en ny adkomst fra Arendal via Myra. Dette vil redusere avstanden vesentlig.
Når anleggsarbeidene er ferdige og nødvendige konsesjoner for taxifly er gitt av Luftfartstilsynet, vil et Arendalsfirma etablere seg der med egne fly for taxiflyvninger.  
2.      Vurdering
Landsdelen har behov for én stor regional lufthavn. Dette er viktig både i en samferdselspolitisk, næringspolitisk og forbrukerpolitisk sammenheng. En regional lufthavn med helhetlig tilbud til både inn- og utland krever et betydelig befolkningsgrunnlag og felles innsats fra hele regionen. Sekretariatet er av den oppfatning at befolkningsgrunnlaget i landsdelen ikke kan rettferdiggjøre full utbygging og drift av tre regionale flyplasser med ordinær rutetrafikk. Det er videre lite sannsynlig at offentlige myndigheter og private aktører har tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre et slikt løft ved flere enn en flyplass. Det er også mye som tyder på at flyplassene vil konkurrere om de samme ressursene, og vil derfor kunne medføre at landsdelen ikke får realisert målsettingen om én stor regional lufthavn.
Kjevik har størst potensial til å bli en stor regional lufthavn og bør følgelig være et viktig strategisk satsingsområde for landsdelen. Lufthavnen har allerede et betydelig tilbud til inn- og utland og det er planer om betydelige investeringer i infrastruktur og markedsføring. Samtidig er Kjevik gunstig lokalisert ved at det ligger sentralt i forhold til befolknings- og bedriftstyngdepunktene i landsdelen.
Selv om ikke Lista og Gullknapp bør prioriteres i en luftfartspolitisk sammenheng, kan de spille en viktig rolle i en næringspolitisk sammenheng. Gullknapp vil i første rekke da få et tilbud med taxiflyvninger, mens en på Lista mer kan se for seg en næringspark hvor flyplassen kan spille en viktig transportfunksjon. Beliggenheten i forhold til en eventuell oljeleting i Skagerak vil også kunne åpne for mange muligheter.
3.      Forslag til vedtak
 1. Utviklingen av Kjevik lufthavn er et viktig strategisk satsingsområde for landsdelen. På det luftfartspolitiske området vil Agderrådet konsentrerer sin innsats om Kristiansand Lufthavn Kjevik. De viktigste oppgavene vil være å arbeide for et forbedret rutetilbud både innenlands og utenlands. Det vil også være en sentral oppgave å arbeidet for å sikre en utvikling av selve flyplassen med forbedret terminal, parkering, rullebane og ny adkomstveg være. 
 2. Agderrådet er positive til at Gullknapp flyplass bygges ut som forutsatt til ca. 1200 meter og at det utvikles et taxiflytilbud spesielt beregnet for å dekke næringslivets behov. Agderrådet er også positive til at det på Lista flyplass utvikles en næringspark hvor flyplassen kan spille en viktig transportfunksjon.

av Peersen, Tor, publisert 4. desember 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer