Hovedutvalget uttaler at potensialet for små-, mini- og mikrovannkraft i Vest-Agder har en betydelig samfunnsøkonomisk verdi.  Utvalget savner imidlertid at prosjektet som Sirdal kommune driver ikke tar opp en synliggjøring av de lokale samfunnsmessige ringvirkningene, som for eksempel sysselsettingsgevinster og den lokale verdiskapingen de ulike utbyggingene kan gi.
Hovedutvalget mener også at det er en svakhet at utfordringene for de ulike prosjektene når det gjelder tilknytting til nettet ikke er nøyere diskutert og klarlagt. Det er av stor betydning at eventuelle svakheter ved rammevilkår og lovverk, når det gjelder nettproblematikken, blir avdekket. Fra fylkeskommunens side ser en det som viktig at slike mangler ikke står i veien for en samfunnsmessig ønsket utvikling.
Prosjektet i Sirdal tok utgangspunkt i rundt 100 potensielle utbyggingsalternativer som var identifisert gjennom Norges vassdrags- og energidirektorats nasjonale ressurskartlegging. 45 prosjekter ble tatt ut på ulike definerte kriterier i innledende fase. 79 er befart og vurdert nærmere med hensyn til teknisk-økonomiske forhold. De samme 79 prosjektene befart med søkelyset rettet mot andre verdier og interesser. På bakgrunn av en faglig rapport og prioriteringer i Sirdals Kommuneplanen er prosjektmengden redusert til 39. Dette er prosjekter hvor kommunen åpner for utbygning.

av Torkelsen, Jan H., publisert 20. desember 2006 | Skriv ut siden