I stortingsmeldingen ”Regionale fortrinn – regional framtid” presenterer regjeringen oppgavene til de nye regionene. Fylkeskommunene får nå ansvar for å legge opp til gode prosesser regionalt i arbeidet med inndeling av regionene.- Vi legger opp til en bred prosess rundt inndelingsspørsmålet, sier kommunal- og regionalminister Åslaug Haga.Fylkeskommunene inviteres til å fatte vedtak om forslag til inndeling i to omganger – et foreløpig vedtak innen 30. juni neste år og et endelig vedtak innen 1. desember.

Dette innebærer at fylkeskommunene må komme raskt i gang med disse prosessene slik at alle involverte får tid til å ta stilling til grenseinndelingen.- Vi vil spesielt legge vekt på at kommunene involveres og får tid til å ta stilling til inndeling og eventuelt egen tilhørighet, sier Åslaug Haga.
I stortingsmeldingen presenteres tre modeller for oppgaver og geografisk inndeling av det regionale nivået. Regjeringen har ikke tatt stilling til alternativene, men tilrår at to av disse modellene vurderes i den videre prosessen, en modell med mange regioner og en modell med få regioner. Den geografiske inndelingen vil til en viss grad legge føringer for omfanget av regionenes nye oppgaver.
Regjeringen skal - etter å ha fått innspill fra alle involverte - legge fram forslag for Stortinget om den framtidige regionale inndelingen våren 2008. Reformen skal gjennomføres fra 1. januar 2010.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. desember 2006 | Skriv ut siden