Arbeid med forestående valg er i gang. Vi ønsker engasjement på mange felt for å skjerpe interessen for valget og alminnelig politisk arbeid, spesielt rettet mot ungdom, skriver fylkesrådmannen i sitt saksframlegg
 

Prosjektet er basert på disse (virtuelle) hovedelementene
 Faktaweb med bl.a. opplysninger, informasjon om de ulike partier, politikere og deres program.
Aktivitetsweb med debatter, elektronisk stemmegivning relatert til prøvevalg 2007, samt valglister, quiz, nyheter og informasjon om politiske saker og arrangementer.
 

Saken kommer til behandling i fylkesutvalget 19. desember.

BAKGRUNN FOR SAKEN
I august 2006 gjennomførte de to fylkeskommunene i Agder, Kristiansand og Arendal kommuner, Sørlandsdata, KS Agder m.fl. en eDemokratikonferanse. Denne konferansen ble gjennomført dels for å øke interessen for bruk av IKT i demokratiutvikling, dels for å synliggjøre hva som skjer på Agder og dels for å formidle kunnskap og forskning på området. HiA har gjennomført en kartlegging som viser status for eDemokrati i Agder, sendt som eget vedlegg. På denne konferansen var det også interessante og tankevekkende bidrag fra elever ved en videregående skole i Kristiansand.
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2003 fikk Kristiansand kommune midler fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet til et e-demokratiprosjekt. Fylkeskommunene i Agder var samarbeidspartnere i prosjektet som resulterte i Demokratitorget.no (som nå er nedlagt). Målet er først og fremst et diskusjonsforum på internett med en målsetting om å skape dialog mellom velgere og politikere.
Vest-Agder fylkeskommune ønsker å følge opp dette med mer målrettede tiltak overfor ungdom. Vi vil prøve ut og utvikle virkemidler for å øke valgdeltakelsen blant 18-åringene. Det er aktuelt med et debattforum på www.vaf.no og å utvikle et nettsted utviklet av og med ungdom, dialog gjennom open space-konferanse, nettbaserte dialogforum, brosjyrer, skolevalg gjennomført pr sms osv.
Vi ser for oss dette i 2 faser, først med debattforum på egne nettsider (www.vaf.no) og egen nettside for ungdom (www.ungagenda.no) med peker fra www.vaf.no som et pilotprosjekt som kan gi grunnlag for et nasjonalt prosjekt i regi av KRD, i samarbeid med KS og andre aktuelle samarbeidspartnere. Elektronisk skolevalg er planlagt gjennomført i forbindelse med prosjektet ”Ung Agenda”. Det er aktuelt å gjennomføre elektronisk valg selv om man ikke skulle få tildelt midler fra KRD.
Vi tror prosjektet har noen viktige tilleggseffekter, for eksempel utvikling av innhold rettet mot læreplanmål i skolereformen Kunnskapsløftet som en digital læringsressurs i skolen. Mye innhold kan være henvisning til nettsider som allerede er etablert. Annet innhold kan være uttalelser fra politikere og egenutviklet læringsinnhold. Læringsressursen bør fokusere på lokale saker som ungdom er opptatt av, både i kommuner og fylkeskommune. Ressursen må være interaktiv og bør være et levende debattforum med aktive politikere tilstede.
Debattforum
Et tiltak er at det legges ut et innlegg for debatt på www.vaf.no. Hvert parti formulerer et innlegg som sendes til politisk sekreteriat for publisering. Innleggene legges ut hver uke og kommentarer besvares av politikere denne uka.
Dette er et forum som vil ligge tilgjengelig fra forsiden som en invitasjon til debatt, hvor de ulike innlegg vil komme fram som ulike tema med tilhørende bilde. Ved valg av tema, vil innbyggere ha mulighet for å legge inn innlegg i debatten. For å få ungdom engasjert til å delta i debatten, bør det opprettes et samarbeid med videregående skoler i Vest-Agder med tanke på å engasjement i forbindelse med samfunnsfag, valgfag rettet mot politisk virksomhet etc
Vi starter med representant for partiet som fikk færrest antall stemmer ved valget i 2003 – og avslutter med det største partiets førstemann like før valgdatoen. Førstemann ut vil dermed være Vidar Kleppe fra Demokratene. Vi regner med at alle sier ja til tilbudet.
Den enkelte representant kan benytte siden helt fritt, men vi antar vedkommende vil presentere seg selv med tekst og bilde og promotere eget partiprogram og egne hjertesaker.
Vi starter allerede i desember 2006 og deler opp det antall dager som er igjen til valget på fylkestingets 35 representanter.
Prosjekt Ung Agenda
KS tar initiativ til et 2-årig FoU-prosjekt nasjonalt med økt politisk interesse hos ungdom med bruk av IKT er målsettingen i tillegg til at KS søker om midler fra Kommunal og regionaldepartementet til et regionalt prosjekt rettet mot valg 2007. Det søkes om kr 500 000 for å etablere et nettsted for ungdom, med førstgangsvelgere som målgruppe og økt valgdeltakelse i valg 2007 som målsetting. KS etablerer prosjektgruppa, med deltakelse fra Aust og Vest-Agder og med Kr.sand kommune som referanse/evt deltakere. Det blir 1-2 førstegangsvelgere med. Prosjektbeskrivelse følger som uttrykt vedlegg.
 
KS Agder vil i samarbeid med bl.a. førstegangsvelgere, elever i videregående skole, ungdomspolitikere, lærere Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, kommuner m.fl legge til rette for økt valgdeltakelse blant 18-åringene ved kommunestyre – og fylkestingsvalget i 2007. Førstegangsvelgere vil delta i alle faser av prosjektet.
Ung Agenda skal formidle politikk med profilering mot ungdom. Partiene får anledning til å informere og kommunisere ut det de ønsker, med vekt på gode presentasjoner, interaktivitet og pedagogisk nytte. Elektronisk prøvevalg for kommunevalg 2007 i skolene vil være en av aktivitetene i prosjektet. Dette skal være med på å øke kunnskaper, motivere til engasjement i nasjonale og lokale politiske saker i tillegg til å øke samfunnsengasjement blant ungdom. 
Visjonen for Ung Agenda er å styrke den politiske dialogen mellom ungdom og etablerte partier og det man kan kalle en større offentlighet. Første skritt er å øke valgdeltakelsen blant 18-åringer ved kommunestyre – og fylkestingsvalget i 2007. Ved å stimulere til kreativ bruk av digitale verktøy kan vi bidra til å øke den digitale kompetansen. Vi ønsker å legge til rette for nye og permanente arenaer for politisk dialog.
Elektronisk skolevalg
Som en del av aktivitetsweb’en i ”ung Agenda”, vil elektronisk skolevalg være en del av nettstedets mulighet. Her kan man avgi stemme ved bruk av nettet. Vi ønsker å se på muligheter for bruk av SMS er et alternativ. Dersom ikke nettstedet blir realisert pga negativt svar fra KRD, er det ønskelig å gjennomføre elektronisk skolevalg ved bruk av egne nettsider i tillegg til politisk debattforum.
VURDERINGER
Det fokuseres det på seks grunnleggende problemstillinger:
·        Bidra til omdømmebygging og utvikling ifølge visjonen: -en drivkraft for utvikling. Gjennom det politiske arbeidet og det daglige arbeidet i alle driftsenheter er formålet å få til utvikling. I utdanningsektoren skal elever, lærlinger og voksne utdanningssøkende få utviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger.
·        Bidra til engasjement og interesse gjennom at ungdom deltar i alle fasene av prosjektet.
·        Bidra til økt digital dialog mellom lokalpolitikere, de lokale partiene og førstegangsvelgere.
·        Bidra til økt politisk interesse ved å synliggjøre aktuelle politiske saker som ungdom er opptatt av.
·        Videreutvikle et samarbeid om eDemokrati mht innhold, teknisk utvikling, rutiner og standarder mellom fylkeskommuner/kommuner, ungdom og det politiske miljø.
 
·        Overføringsverdi: Gjøre gjenbruk av løsninger som er brukt for nye tjenester og prosjektutvikling med tanke på økt politisk interesse blant ungdom
Vi legger vekt på at prosjektet vil ha gode effekter knyttet til utvikling av kunnskapsinnhold basert på målene i skolereformen ”Kunnskapsløftet” på et høyt faglig nivå.
Fylkesrådmannen fremmer slikt forslag til vedtak i fylkesutvalget:
·         Fylkesutvalgets medlemmer medvirker i debattforum på www.vaf.no (se vedlegg) med innlegg utformet ut fra et eller flere tema, med mulighet for innbyggere til å sende kommentarer. Ungdom er målgruppa, innleggene må være utformet med tanke på dette. Ukeaktuelt tema skal ligge på forside til www.vaf.no, med bilde og ingress.
Politikere oppfordres til å foreslå tema, her er noen eksempler:
•       Partiprogram
•       Synspunkt i en spesiell lokalpolitisk sak
•       Hvorfor er jeg politiker?
•       Hva gjør en politiker?
•       Hvordan kan en politiker påvirke samfunnet?
·         Vest-Agder fylkeskommune søker om forsøk med elektronisk skolevalg, med mulighet for å stemme på nettsiden eller ved bruk av SMS. Det er en forutsetning at sikkerheten for at stemmen kun er gitt en gang av samme person søkes ivaretatt. Forsøket er definert inn i prosjektet ”Ung Agenda”, og vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser. Dersom prosjektet ikke blir tildelt midler, kan det medføre kostnader for Vest-Agder fylkeskommune å gjennomføre dette. Estimat over kostnader legges fram i møtet.
 
·         Vest-Agder fylkeskommune bidrar til at KS-prosjektet ”Ung Agenda” settes i gang forutsatt et positivt svar på søknad om midler fra Kommunal og regionaldepartementet. Fylkespolitikere og deres partier forplikter seg på å delta aktivt i prosjektet ved leveranse av innhold og medvirkning i prosjektgruppa. Prosjektet vil gi valgpakker for ungdom, med vekt på språk som ungdom forstår, lokale saker aktuelle for ungdom og aktiviteter som kan motivere til økt politisk interesse.

av admin, publisert 12. desember 2006 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer