Fylkestinget behandlet i dag en høringsuttalelse til Kystverkets stamnettutredning i tilknytning til Nasjonal Transportplan 2010 til 2019. Det uttrykkes tilfredshet over at utredningen tar opp flere forhold av stor betydning for sikkerheten og beredskapen langs kysten av Sørlandet og at den støtter målsetningen om at det i Skagerrak bør være en beredskap som kan håndtere enhver situasjon som skulle oppstå. Fylkestinget er imidlertid kritisk til at utredningen ikke inneholder forpliktende målsettinger og konkrete forslag til hvordan slepebåtberedskapen langs Sørlandskysten kan oppgraderes til døgnbemanning. Fylkestinget forventer at dette innarbeides i det endelige forslaget til Stortinget.

Trafikken i Skagerrak er mange ganger så stor som langs kysten av Finnmark.  Bevilgende myndigheter bør få øynene opp for dette faktum før en katastrofe inntreffer, understrekes det fra fylkeskommunen.Målsettingen for de neste 30 årene må i følge utredningen være å ha en beredskap som kan håndtere en hvilken som helst situasjon som skulle oppstå. Utredningen peker her på betydningen av god slepebåtkapasitet for å redusere faren for at fartøy driver på land på grunn av maskinhavari.Utredningen viser til at det innenfor region sørøst er stasjonert slepebåter i Oslo, Fredrikstad, Slagen, Grenland, Arendal og Kristiansand. Men konstaterer samtidig at ulykken med ”Fjord Champion” utenfor Søgne i 2005 viser at det er til liten nytte så lenge slepebåtene ikke er bemannet døgnet rundt.

av admin, publisert 13. desember 2006 | Skriv ut siden