• av Peersen, Tor, 18.12.06

  Etablering og gjennomføring av "Innkjøpsskolen. Søknad fra Foreningen Sydspissen og IKON-forum om støtte

  Les mer
 • av admin, 14.12.06

  Fylkeskommunalt tilskudd til etablering av et teknisk- naturvitenskaplig forskningssenter i Agder-regionen

  Fylkesrådmannen anbefaler støtte til gjennomføring av et forprosjekt; ”Etablering av et...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 14.12.06

  Fylkesordfører Thore Westermoens tale til fylkestinget

  Det er tradisjon at fylkesordføreren holder en tale til fylkestinget der saker og utfordringer i...

  Les mer
 • av Macdonald, Cheryl, 13.12.06

  Vennskapsavtalen mellom Vestsjælland Amt Danmark og Vest-Agder fylkeskommune fases ut

  Siden 1991 har Vestsjælland Amt i Danmark og Vest-Agder fylkeskommune hatt vennsaps- og...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 13.12.06

  Næringspolitisk direktør i NHO Petter Haas Brubakk: Regjeringens regionmelding kan med fordel legges i skuffen

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 13.12.06

  Fylkestingsrepresentant Ida Elise Thrane fortsetter ikke i lokal- og regionpolitikken,

  Det er NRK Sørlandet som melder dette i dag. Ida Elise Thrane ble innvalgt som representant nr. 6...

  Les mer
 • av admin, 12.12.06

  Valg 2007 – fylkesrådmannens initiativ for økt deltakelse og interesse, særlig fra ungdom

  Arbeid med forestående valg er i gang. Vi ønsker engasjement på mange felt for å skjerpe interessen...

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 12.12.06

  Klart for direkte valg av ordfører i 50 kommuner ved lokalvalget i 2007

  Les mer
 • av Peersen, Tor, 11.12.06

  Valgliste for Kristelig Folkeparti 2007

  Les mer

Dag Vige interpellerer om demokrati i skolen

Elevrådsarbeidet i de videregående skolene i Vest-Agder har i høst vært på den politiske dagsorden. På grunnlag av blant annet en egenevaluering gjennomført av fylkeselevrådet er det nå lagt opp til...

av Torkelsen, Jan H., 07.12.06

Policydokument – rolleavklaring mellom flyplassene Kjevik, Lista og Gullknapp

Landsdelen har behov for én stor regional lufthavn. Dette er viktig både i en samferdselspolitisk, næringspolitisk og forbrukerpolitisk sammenheng. En regional lufthavn med helhetlig tilbud til både...

av Peersen, Tor, 04.12.06

Fylkestinget som velges i 2007 velges for fire år

Regjeringen har bestemt at fylkesting som velges i 2007 skal velges for en ordinær valgperiode på fire år. Det kan imidlertid bli aktuelt å avholde ekstraordinært valg til regionting i hele eller...

av Torkelsen, Jan H., 20.11.06

Kvinner i lokalpolitikken

Kommunal- og regionaldepartementet vil i løpet av neste valgperiode gi økonomisk støtte til 5-10 kommuner som har ideer til ulike tiltak og nye arbeidsformer som kan testes ut for å bedre...

av Peersen, Tor, 13.11.06

200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand

I 2008 er det 200 år siden Henrik Wergeland ble født i Kristiansand. I forbindelse med jubileet har fylkesrådmannen tatt initiativ til et digitalt formidlingsprosjekt, ”Wergeland 2008”, med...

av Peersen, Tor, 13.11.06

Utsmykking av Gimle videregående skole

av Peersen, Tor, 09.11.06

Tilskuddsordning for større kunnskap og økt deltakelse ved valg

Kommunal- og regionaldepartementet vil gi tilskudd til informasjonstiltak i forbindelse med kommunestyre- og fylkestingsvalget 2007.   Organisasjoner og andre "aktører" kan søke departementet om...

av Peersen, Tor, 07.11.06

Godtgjørelser til folkevalgte i Vest-Agder fylkeskommune

Fylkesrådmannen foreslår å videreføre gjeldende godtgjøringsreglement. Saken tas opp etter henstilling fra Kommunenes Sentralforbund som anbefaler at det sittende fylkesting i god tid før valget bør...

av Peersen, Tor, 31.10.06

Advarer statsråd Haga mot å kaste politikerne ut av bedriftsstyrene

Istedenfor å forby de folkevalgte å ha styreverv i kommunale og interkommunale bedrifter, bør statsråd Åslaug Haga heller skjerpe habilitetsreglene, sier seniorrådgiver Vibeke Resch-Knudsen,...

av Peersen, Tor, 25.10.06

Fylkesordfører Thore Westermoen har fått med seg elleve fylker i kravet om at kraftintensiv industri må få inngå langsiktige kraftavtaler.

Det var Thore Westermoen som tok initiativet, og fylkene uttrykker i brevet bekymring for at verdiskapende kompetansearbeidsplasser i distriktene nå står i fare for å forsvinne, skriver Rana blad.

av Peersen, Tor, 24.10.06

Fylkestingsmøte i Kristiansand 24. og 25. oktober

Fylkestinget avholder årets høstmøte i Kristiansand. Møtet finner sted på Hotell Norge. Behandlingen av sakene som står på dagsorden begynner klokken 13.00 og pågår ut over ettermiddagen....

av Torkelsen, Jan H., 19.10.06

Ny styringsmodell for Knutepunkt Sørlandet

En prosjektgruppe bestående av politikere og representanter fra arbeidstakerorganisasjonene har levert innstilling om ny styringsstruktur for Knutepunkt Sørlandet. Utredningen er sendt på høring hos...

av Peersen, Tor, 19.10.06

Fylkesutvalgsmøtet 31. oktober flyttes til 8. november

Politisk sekretariat melder i dag at fylkesutvalgets møte som er oppsatt i møteplanen til 31. oktober utsettes. Møtet avholdes i stedet 8. november for å samkjøre det med at fylkesrådmann Tine...

av Torkelsen, Jan H., 17.10.06

Forprosjekt for Tangen videregående skole

av Peersen, Tor, 12.10.06

Regjeringens bevilgning til stamveier og riksveier i Vest-Agder

Samferdselsdepartementet sendte fredag 6. oktober ut en pressemelding med oversikt over bevilgninger til en rekke investeringer og tiltak på riksvegnettet i fylkene både på stamvegene og på ”øvrige...

av Peersen, Tor, 09.10.06

NOU 2006:6 Når sikkerheten er viktigst

av Peersen, Tor, 03.10.06

NOU nr. 7 Det lokale folkestyret i endring - deltaking og engasjement i lokalpolitikken

Fylkesrådmannen gjer lokaldemokratikommisjonen ros for grundig arbeid. NOU 2006:7 vil etter vårt syn vere ein nyttig reiskap i arbeidet med å styrke lokaldemokratiet, seier fylkesrådmannen i sin...

av Peersen, Tor, 02.10.06

Hvor går grensene for offentlig velferd?

Fra hjemmesiden til Kommunenes Sentralforbund har vi sakset nedenstående artikkel.   Hvor går grensene for offentlig velferd, spurte adm.dir i KS, Olav Ulleren. Hva skal styres nasjonalt, hvor mye...

av Peersen, Tor, 22.09.06

Vest-Agder fylkeskommune støtter TV aksjonen 2006 - leger uten grenser

Fylkesrådmannen anbefaler fylkesutvalget å treffe slikt vedtak: TV aksjonen 2006 setter søkelyset på behovet for rask og kompetent medisinsk bistand til utsatte og sårbare grupper i forbindelse med...

av Peersen, Tor, 22.09.06

Valgfusk i Norge?

Kamp mot valgfusk - Lett å jukse ved norske valg mener Kommunaldepartementet. Dette var overskriften i Vårt Land 27. juli i år. Overskriften er hentet fra resultater av valgobservasjon gjort i Norge...

av Peersen, Tor, 21.09.06

Utvidelse av bompengeordningen i Kristiansand - fylkeskommunens uttalelse

Fylkesrådmannens forslag til uttalelse: Vest- Agder fylkeskommune anbefaler at dagens bompengeordning utvides til også å omfatte 64 mill. kr. til gang- og sykkelveinett i Kristiansand....

av Peersen, Tor, 19.09.06

Ny hovedtannklinikk i Vågsbygd

Tannhelsetjenesten har helt siden gjeldende tannhelseplan ble vedtatt i 2003 vært opptatt av å finne egnede klinikklokaler for en ny hovedklinikk i Vågsbygd. Fylkesrådmannen anbefaler i dag...

av Peersen, Tor, 13.09.06

Fylkeskommunal medvirkning i turistsatsning i vestfylket - MAGMA GEOPARK

Fylkeskommunen medvirker ved turistsatsning i vestfylket - MAGMA GEOPARK. Målet er å etablere en geopark etter internasjonalt mønster. Satsningen er i harmoni med UNESCO`s program.   Saken kommer...

av Peersen, Tor, 12.09.06

Tydelig forslag til høringsuttalelse fra fylkesrådmannen vedrørende ev. nedleggelse og endring av trafikkstasjoner i region sør

Fylkesrådmannen rår til at hovedutvalget for næring- samferdsel og miljø rår fylkesutvalget til å gjøre slikt vedtak:   Vest- Agder fylkeskommune mener at Statens vegvesens forslag til ny...

av admin, 05.09.06

Fylkeseldrerådenes landskonferanse 2007 legges til Vest-Agder

Vest-Agder fylkeseldreråd har på oppfordring påtatt seg ansvaret for gjennomføringen av fylkeseldrerådnes landskonferanse i 2007. Konferansen finner sted på hotel Radisson SAS, Caledonien i...

av Peersen, Tor, 28.08.06

Søknad om Quartfestivalen som knutepunkt-instisusjon

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Fylkesutvalget mener Quartfestivalen bør få status som knutepunktfestival fra 2007. Vest-Agder fylkeskommune ønsker å bidra til den...

av Peersen, Tor, 24.08.06

Agdersenter for kulturelt samarbeid med utviklingslandene - samarbeid med Strømmestiftelsen

Fylkesrådmannen rår til at fylkesutvalget treffer slikt vedtak: Fylkesutvalget støtter initiativet fra Strømmestiftelsen om opprettelsen av et Agdersenter for kultursamarbeid med...

av Peersen, Tor, 23.08.06

Politikk – noe for kvinner!

Samfunnsengasjerte jenter i alle aldere fra Lister-regionen inviteres til inspirasjonsseminar i Lyngdal kulturhus lørdag 16. september. Det er en kjensgjerning at kvinner er underrepresentert i...

av Torkelsen, Jan H., 16.08.06

Kartlegging av biologiske verdier i sjøen

Fylkesrådmannen rår i sin innstilling av 2. august 2006 til at fylkesutvalget godkjenner at Vest-Agder fylkeskommune innleder samarbeid med Havforskningsinstituttet, Forskningsstasjonen Flødevigen om...

av Peersen, Tor, 15.08.06

Vil ha fleire personar med nedsett funksjonsevne på statlege arbeidsplassar

Fleire personar med nedsett funksjonsevne skal få jobb i staten, går det fram av hjemmesiden til Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Regjeringa har bestemt at kvart departement skal rekruttere...

av admin, 01.08.06

Ingen fylkeskommuner under statlig kontroll

Hordaland og Akershus fylkeskommuner går ut av Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). Med det er ingen fylkeskommuner lenger under statlig kontroll skiver kommunal og...

av Peersen, Tor, 31.07.06

Kunngjøringsplikt for anskaffelser over 200.000 kroner i Nord-Trøndelag

 Nord-Trøndelag fylkeskommune har pålagt seg selv en obligatorisk kunngjøringsplikt for anskaffelser over 200.000 kroner leser vi på NHO`s hjemmeside. Den obligatoriske kunngjøringsplikten...

av Peersen, Tor, 06.07.06

Ubalanse i representantivitet i våre politiske organer

Av NOU nr. 7: 2006 Det lokale folkestyre i endring  - deltaking og engasjement i lokalpolitikken, fremgår bla. at representantivitet fra ulike aldersgrupper på valglistene...

av Peersen, Tor, 04.07.06

E 39 - Det ble tunnel!

av admin, 04.07.06

"Vi er en del av normalsamfunnet, vi er borgere ikke bare brukere!"

Det var Siri Konradsen, representant for Norges Handicapforbund i fylkeskommunens råd for funksjonshemmede, som målbar dette synspunktet i rådets møte den 23. juni 2006. Og selvsagt er det slik! Men...

av Peersen, Tor, 27.06.06

Egne inntekter for kommunene

Sentralstyret i KS nedsatte 2. mars 2005 et KOU-utvalg som fikk i oppdrag å lage en utredning om friere lokal inntektsdannelse. Utgangspunktet for utredningen er det økte presset på lokaldemokratiet...

av admin, 26.06.06

Vil ha flere eldre på valg

Statistisk materiale omkring kommune- og fylkestingsvalget i Norge i 2003 viser at én av ti representanter var over 60 år Aldersgruppen utgjør rundt 25 prosent av landets befolkning. Til neste år er...

av Torkelsen, Jan, 16.06.06

Møteavlysning i Kontrollutvalget

av Torkelsen, Jan, 13.06.06

Fullriggeren Sørlandet

av Peersen, Tor, 16.05.06

Russisk heder til fire vest-egder

Representanter for Den russiske ambassade har vært i Kristiansand i dag for å hedre  fire personer bosatt i Farsund og Kristiansand med medaljen; Til minne om 60-års jubileum for seieren i den...

av Peersen, Tor, 09.05.06

Kjevik lufthavn

Utvikling av Kjevik lufthavn er et strategisk satsingsområde for Vest- Agder fylkeskommune og for Agderrådet. Derfor arbeider vi aktivt i Kjevikrådet og andre grupperinger for å øke aktiviteten og...

av Peersen, Tor, 24.04.06

Funksjonshemmedes behov løftes fram og synliggjøres i regleverket når regjeringen nå fremmer forslag om sanksjoner for brudd på innkjøpsreglene

  Regjeringen har den 7. dm vedtatt nye forskrifter om offentlige anskaffelser. I det nye regelverket har regjeringen lagt vekt på å understreke hensynet til at alle produkt, tjenester og...

av Peersen, Tor, 11.04.06

Årsmelding for Vest-Agder fylkeskommunes eldreråd 2005

Eldrerådets status og oppgaver er hjemlet i Lov av 8. nov. 1991 om ”Eldreråd i kommuner og fylkeskommuner” hvor det blant annet heter: ”Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen/fylkeskommunen...

av Peersen, Tor, 08.03.06

Årsmeldingen fra fylkesrådet for funksjonshemmede 2005

Vest-Agder fylkeskommunale råd for funksjonshemmede er et rådgivende organ for fylkeskommunale etater, statlige etater på fylkesnivå og kommunene i saker som angår funksjonshemmede. Det skal medvirke...

av Peersen, Tor, 06.03.06

Stortingets familie- og kulturkomite besøker Agderfylkene

Familie- og kultur og administrasjonskomiteen har planer om å besøke Agder i tidsrommet 20. til 22. mars i år. Fylkeskommunene er utfordret til å bistå med utforming av program for besøket. Komiteens...

av Peersen, Tor, 22.02.06

Medfinansiering - forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter på Agder

  Agderforskning starter i februar/mars 2006 et forskningsprosjekt om entreprenørskap blant etniske minoriteter. Prosjektet skal avsluttes i desember 2006. Foreløpig finansieres prosjektet av...

av Peersen, Tor, 20.02.06

Funksjonshemmede og deres organisasjoner har store forventninger til vår nye miljøvernminister

Et foredrag i Trondheim den 16. januar i år er lagt merke til av funksjonshemmede og deres organisasjoner Her er foredraget:  

av admin, 25.01.06