Forslaget til det nye programmet ble i desember oversendt regjeringene i Danmark, Norge og Sverige. EU-kommisjonen ventes å vedta programmet på nyåret 2007. Programmet omfatter 15 fylker, län og regioner i Sverige, Danmark og Norge, deriblant begge Agderfylkene. Kommunal- og regionaldepartementet har bedt om at de norske fylkene som har anledning til å delta i programmet avgir en politisk vedtatt uttalelse om hvorvidt de kan gi sin tilslutning til programforslaget.
Programmet løper i perioden 2007 – 2013. Det har et budsjett på 111 millioner Euro som for tiden tilsvarer rundt 926 millioner kroner.  Det norske budsjettet utgjør 280 millioner NOK av dette.
Det er nytt at Agder nå har anledning til å delta i EU’s grenseregionale program. Dette gir nye muligheter for å videreføre og forsterke samarbeidet med Jylland og Västra Götalandsregionen. Programmet åpner også for å videreutvikle flere prosjekter under Det Skandinaviske Triangel hvor Vest-Agder er med, samt innenfor transportsektoren.
Programmet har en bred tematisk profil med åpning for å støtte de tema fylkeskommunen er mest opptatt av innenfor næringsutvikling, turisme, opplevelsesindustri, kystsoneplanlegging, kystkultur, miljø, utdanning og transport.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2007 | Skriv ut siden