Fylkestinget vedtok under budsjettbehandlingen i desember å få utredet en økning i bemanningen for omdømmebygging, profilering og markedsføring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har derfor vurdert dagens kapasitet opp mot de ønsker og behov organisasjonen har og konkluderer med at det er behov for en stilling innen fagfeltet, som kompletterer og utvider den kompetansen fylkeskommunen har i dag. Fylkesutvalget fulgte i går enstemmig opp fylkesrådmannens konklusjon. Det innebærer at det vil bli etablert en ny stilling på fagområdet i løpet av året.

Vest-Agder fylkeskommune er med sine 1.550 ansatte og sitt mangfold av ansvars- og fagområder en av fylkets største arbeidsgivere. Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon.Disse to forholdene medfører et stort behov for å informere befolkningen generelt og brukere spesielt om politiske og administrative beslutninger som er fattet og prosesser som pågår. Blant annet vil regionreformen som regjeringen har igangsatt ventelig øke behovet for innsats både eksternt og internt rettet for fylkeskommunen.
I dagens organisasjon er det én stilling som informasjonsrådgiver sentralt i fylkeskommunen.

av Torkelsen, Jan H., publisert 31. januar 2007 | Skriv ut siden