I september 2005 vedtok fylkesutvalget at Vest-Agder fylkeskommune skulle reise innsigelse til en reguleringsplan for Lista Vindpark i Farsund kommune. Bakgrunnen for innsigelsen var at Lista er det mest konfliktfylte området i fylket for et slikt anlegg blant annet på grunn av et svært verdifullt kulturmiljø og kulturminner av nasjonal verdi. Norges vassdrags og energidirektorat -NVE – ga imidlertid 20. desember ifjor konsesjon til Lista vindkraftverk. Fylkesordfører Thore Westermoen  påklaget vedtaket om å gi en slik konsesjon 12.januar i år. I går støttet et enstemmig fylkesutvalg opp under fylkesordførerens klage.

Da fylkesutvalget behandlet saken i 2005 ga utvalget utrykk for at Vest-Agder fylkeskommune er for utnyttelse av vindkraft, men utvalget mener de negative konsekvensene ved å bygge ut den aktuelle vindmølleparken for Listaområdet er for store. Det ble vist til at det finnes andre områder i fylket der graden av konflikt er lavere, noe en mulighetsstudie den gang viste.
Fylkesutvalget reiste derfor innsigelse til en reguleringsplan for Lista Vindpark i sin helhet med følgende begrunnelse:
-Vindmøllenes fjernvirkning på store deler av Lista som vil komme i sterk konflikt med det særpregede natur- og kulturlandskapet som vurderes av regional, nasjonal og trolig internasjonal verdi.
-Det reises innsigelse til at kjente automatisk fredete kulturminner som bygdeborgene representerer vil bli utilbørlig skjemmet av omsøkte vindmøllepark etter kulturminneloven.
-Det reises formell innsigelse til manglende utført arkeologisk undersøkelse i forbindelse med planarbeidet.
I tillegg pekte fylkesutvalget på at tiltaket vil få negative konsekvenser for friluftslivet.

av admin, publisert 31. januar 2007 | Skriv ut siden