KS melder at organisasjonen snart har klart et system for registrering av verv og økonomiske interesser for folkevalgte, ansatte og styremedlemmer i kommuner og fylkeskommuner. Registeret vil være klart for registrering i begynnelsen av februar 2007. I Vest-Agder besluttet fylkestinget i desember enstemmig at Vest-Agder fylkeskommune skal innføre et slikt register. Det vil bli etablert fra fylkestingsvalget i 2007.

KS har sendt brev om dette til samtlige av sine medlemmer. Nærmere opplysninger om selve registreringen vil bli sendt ut fra Kommuneforlaget som står som teknisk leverandør. Registeret vil åpnes via internett så snart det foreligger et bredt nok opplysningsgrunnlag.
Kommunen/fylkeskommunen/selskapet vil selv stå ansvarlig for at opplysningene som til enhver tid er registrert er korrekte. Dette betyr at registreringen skal skje lokalt, via nettet. Registreringsadgang vil bli gitt en eller flere personer i virksomheten, avhengig størrelsen.
”Kommuner, fylkeskommuner og kommunalt eide selskaper er på bakgrunn av sin funksjon og rolle avhengig av at allmennheten har tillit til at myndighetsutøvelse og produksjon ivaretas på en best mulig måte. En måte å styrke kommunesektorens omdømme på er at det skapes åpenhet knyttet til hvilke roller enkeltpersoner har. KS har derfor besluttet å opprette et webbasert register hvor folkevalgte, ansatte og styremedlemmer kan registrere sine verv og økonomiske interesser. Webregisteret blir åpent for allmennheten, skriver KS på sin nettside.
På bakgrunn av blant annet personvernlovgivningen vil registreringen være frivillig for den enkelte. KS håper imidlertid at medlemmene ser seg tjent med å tilknytte seg registeret. Utover virksomhetens arbeidskostnader med å registrere opplysningene, vil tilknytningen til registeret være kostnadsfritt for fylkeskommunen/kommunen/selskapet.
Vest-Agder fylkeskommune hadde et tilsvarende register fra 1992 til 1997. Fylkestinget avviklet det imidlertid i 1997 fordi daværende fylkesrådmann Ulf Engh fant det formålstjenlig etter en samlet vurdering av den antatte nytteverdi av å gjenopprette registeret på den ene side og omkostningene ved å innhente opplysninger og vedlikeholde disse på en forsvarlig måte. Registeret i 1992 omfattet 187 politikere og 12 administrativt ansatte. Registeret var ikke webbasert da slik teknologi ikke var aktuell den gang.

av Torkelsen, Jan H., publisert 8. januar 2007 | Skriv ut siden