Fylkestannlege Per Kvinlaug sendte før årsskiftet brev til Søgne og Songdalen kommuner hvor han ber om deres innspill i forhold til mulig lokalisering av en ny storklinikk. Det er anslått at arealbehovet vil være på om lag 400 kvadratmeter. Etableringen av den nye tannklinikken er en følge av den gjeldende tannhelseplanen for fylkeskommunen hvor det er lagt opp til en klinikkstruktur i Vest-Agder med en reduksjon i antall tannklinikker fra 21 til 16. Endelig beslutning om lokalisering av ny felles klinikk for de to kommunene vil bli fattet etter at saken er behandlet av de politiske utvalgene i fylkeskommunen.

Fylkestannlegen uttaler at det de siste årene har blitt vanskeligere å rekruttere fagpersonell, noe som har medført stor gjennomtrekk i stillinger og perioder med ubesatte stillinger. -I dag ønsker også tannhelsepersonell å arbeide i faglige sammenhenger hvor mulighetene til faglig kontakt og utvikling er ivaretatt. Større faglig miljø kan bedre rekrutteringen til stillingene. Større klinikker kan også gi rom for et bredere faglig tilbud til pasientene. Flere tannleger og tannpleiere som kan ha spesialkompetanse og klinikk utbygd med nødvendige spesialrom og spesialutstyr, kan føre til større stabilitet i stillingene, og bedre tjenestetilbudet til befolkningen, forklarer fylkestannlegen.
Kvinlaug, Per, fylkestannlegeDe fleste tannklinikker i Vest-Agder har en eller to tannleger. -Større klinikker vil gi en større sikkerhet for at klinikken er betjent med fast tannlege til enhver tid, og er mindre sårbare ved ledighet i stillinger. Sentralisering vil gi lengre reiseavstand for noen, men det gir samtidig mulighet for utvidet åpningstid og med det et bedre tilbud til publikum. Tannhelestjenesten i Vest-Agder legger opp til at tannpleier skal være førstelinjetjeneste. Dette gjør at man kan ivareta det forebyggende tannhelsearbeidet sammen med fagfolk i den enkelte kommune på en annen måte enn før. Med dette som bakgrunn, pluss det at Vest-Agder har behov for å modernisere tannhelsetjenesten, er det naturlig at man ønsker å gjøre noe med klinikkstrukturen i fylket, uttrykker fylkestannlege Kvinlaug..

av admin, publisert 11. januar 2007 | Skriv ut siden