SAMMENDRAG
Fylkestinget vedtok i desember 2006 i budsjettbehandlingen å få utredet en økning i bemanningen for omdømmebygging / profilering og markedsføring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen har vurdert dagens kapasitet opp mot de ønsker og behov organisasjonen har og konkluderer med at det er behov for en stilling innen fagfeltet, som kompletterer og utvider den kompetansen fylkeskommunen har i dag.
BAKGRUNN FOR SAKEN
Fylkestinget vedtok i desember 2006 i budsjettbehandlingen å få utredet en økning i bemanningen for omdømmebygging / profilering og markedsføring i fylkeskommunen. Fylkesrådmannen ble bedt om å legge frem forslag i fylkesutvalget om hvordan dette kan gjøres snarest mulig.
SAKSOPPLYSNINGER
Vest-Agder fylkeskommune er med sine 1.550 ansatte og sitt mangfold av ansvars- og fagområder en av fylkes største arbeidsgivere. Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon av folkevalgte. Disse to forholdene medfører et stort behov for å informere befolkningen generelt og brukere spesielt om politiske og administrative beslutninger som er fattet og prosesser som pågår.
Gjennom undersøkelser og intervjuer med politisk og administrativ ledelse fremkommer det ønsker og behov for kompetanse og ressurser innen markedsføring og informasjonstjenester eksternt og internt. Vest-Agder fylkeskommune skal ha:
 • høy strategisk informasjonskompetanse hvor Vest-Agder fylkeskommune markedsfører sin myndighet, ansvar og tjenester
 • en høy grad av oppfølging av driftsaktivitetene i fylkeskommunen og få presentert aktuelle saker for brukerne og innbyggerne i fylket
 • utviklet og tatt i bruk ulike kommunikasjonsarenaer og medier for informasjon, markedsføring og omdømmebygging gjennom aviser, internett, TV, radio, reklame, brosjyrer med videre
 • gode redaksjonelle relasjonene til flere medier
 • høy kompetanse på kommunikasjon knyttet til nye informasjonstekniske muligheter basert på moderne IKT-teknologi
 • en informasjonstjeneste som yter aktiv bistand til politisk og administrativ ledelse rundt fagfeltene informasjon og presentasjonsteknikk
 • gode rutiner og kompetanse for beredskaps- og kriseinformasjon.
I dagens organisasjon er det én 100 % stilling som informasjonsrådgiver sentralt. Stillingen har innehatt ulike ansvarsområder som har skiftet over tid etter hvordan utviklingen innen IKT har foregått. Informasjonstjenestens virksomhetsområder omfatter i dag blant annet:
 • presserettet arbeid, pressemeldinger og produksjon av stoff til fast side i avisene
 • intra- og internettarbeid med redaktøransvaret og løpende nyhetsstoff
 • skrive artikler og fremskaffe illustrasjoner/fotografier til tidsskrifter, brosjyrer, rapporter, planer, taler og annet presentasjonsmateriell
 • diverse saksbehandling innen informasjonsfaglige saker
 • deltakelse i ulike utvalg.
VURDERINGER
På områder som internett, intranett, produksjon av trykksaker og innen elektroniske hjelpemidler har det skjedd og skjer en utvikling i samfunnet i sin helhet, og som det er krevende å holde tritt med. Vest-Agder fylkeskommune har med sin organisering og sin ressursfordeling en rekke ansatte som har utviklet gode verktøy for å formidle informasjon om Vest-Agder fylkeskommune og til å drive omdømmebygging. Her kan nevnes internett, intranett, ulike dataprogrammer til mediabruk og avtale med lokal- og regionalaviser om fast plass for annonsering.
Utfordringene viser seg å få politikere og ansatte til å bruke disse og eventuelt andre verktøy aktivt. Dagens bemanning har ikke høy nok kapasitet til å utføre rollen som oppsøkende pådriver for å finne, formulere og presentere aktuelt stoff i de ulike verktøyene. Det har ikke skjedd endringer i bemanning på dette feltet, mens teknologien og mulighetene har gått fremover i svært høy hastighet.
Forbedringspotensialet er stort og det er ulike muligheter for å bedre tjenesteområdet. Kompetansen kan styrkes gjennom flere ulike løsninger:
 1. Kjøp av kompetanse utføres i dag på en rekke spesialtjenester og fagområder hvor dette er ressursmessig fordelaktig. Ett eksempel er arbeidsmiljøtjenester. Ordningen fungerer rimelig godt siden det er tidligere ansatte fra Arbeidsmiljøtjenesten i fylkeskommunen som utfører tjenestene, men ordningen kan på sikt bli svekket da fylkeskommunen i mindre grad blir en kjent organisasjon. Tidligere har slik kjøp også vært utført i sin helhet innen teknisk sektor, men resultatet fra det forsøket ble en etablering av dagens Bygg- og innkjøpsenhet. Konklusjonene fra kjøp av tjenester er at fylkeskommunen må ha egenkompetanse (bestillerkompetanse) på fagfeltene, og dette oppnås gjennom å ha ansatte i egen organisasjon. Antall ansatte kan imidlertid holdes på et lavere nivå, men samtidig så stort at fagkompetansen ivaretas. Fylkeskommunen kjøper i dag en rekke tjenester på informasjons- og mediafeltet. Det er i denne sammenheng viktig å ha egenkompetanse for å vite hva som skal bestilles og hvilke krav som skal stilles til leverandøren av tjenestene
 2. Kursing av ansatte innen informasjonsteknologi, markedsføring, presentasjonsteknikk og journalistikk er en annen mulighet enn kjøp av tjenestene. Fagfeltet er imidlertid i en så rivende utvikling at det kreves høy grad av spisskompetanse for å holde seg à jour med utviklingen. Uforholdsmessig stor andel av arbeidstiden for de ansatte som dette gjelder, må dermed gå med til kompetanseheving på bekostning av utføring av sitt faglige ansvar. Det vil vær mer hensiktsmessig å la ansatte forholde seg til profesjonelle informasjons- og kommunikasjonsansatte, som bedre kan ivareta behovet for mangfoldiggjøring og presentasjon av det faglige ansvaret.
 3. Økning i bemanning er en tredje mulighet for styrking av kompetansen og ressursene på markedsføring og omdømmebygging. Dagens bemanning med én person i 100 % stilling skaper ikke et fagmiljø eller høy nok bestillerkompetanse. En økning (dobling) av bemanningen vil derved gi en meget god synergieffekt ut over ett årsverk da fylkeskommunen vil få etablert et etterlengtet fagmiljø. Fagmiljøet vil også kunne holde seg bedre oppdatert og utføre de etterspurte tjenestene på den beste måten. Det vil også redusere sårbarheten for organisasjonen som det bare å ha én fagperson representerer.
Forslag til anbefaling:
For å løse gapet mellom aktuell og forventet kapasitet innen informasjon og omdømmebygging vil fylkesrådmannen anbefale at bemanningen økes med en 100 % stilling, organisatorisk plassert sammen med dagens stilling.
Økonomi
Stillingen dekkes inn av innsparte midler 2006 for budsjettåret 2007. Stillingen legges antatt på nivå som rådgiver. For 2007 vil dette innebære en utgiftsøkning innen lønn, sosiale kostnader og kontorhold på ca 250.000,-, forutsatt at stillingen besettes 1. august 2007. Fra og med 2008 vil midlene dekkes gjennom de årlige budsjettbehandlingene.

av Peersen, Tor, publisert 15. januar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer