Turi Løvdal går om kort tid av etter å ha arbeidet i vel 25 år, hvorav 12 år som fylkesskolesjef, i Vest-Agder fylkeskommune. Tidligere denne uken holdt hun et perspektivrikt og tankevekkende foredrag for medarbeidere i fylkeskommunens sentraladministrasjon om sitt syn på utviklingen av regionen. Hennes grunntanke er at for å få til en samfunnsutvikling med og for folk må en ha hovedfokus rettet på humankapitalen i regionen.

Barn og unge
-Utvikling av humankapital starter med barn og unges muligheter for vekst. Barndommen bør være en del av et regionalt systemansvar, mener Løvdal. Hun trakk frem flere eksempler på tiltak for å utvikle barn og unges sosiale og faglige kompetanse. -Det må gis mulighet for både lærende lek og lekende læring. Regionalnivået kan i den sammenheng ta initiativ til forskningsprosjekter i barnehage og skolefritidsordningen. Det kan videre helt fra et slikt grunn-nivå og opp i videregående skole etableres partsamarbeid for å forebygge utagerende adferd. Et annet tiltak vil være å spisse bruken av elevaktiv læring som for eksempel ved entreprenørskapsvirksomhet og mediebasert læring. Vi lever i et stadig mer globalisert samfunn som krever at det i pedagogikken må bakes inn fokus på etnisk mangfold og stimulans til deltakelse i verdenssamfunnet. Jeg har også tro på det å tilrettelegge faste møteplasser for barn, unge og politikere, sa hun.
Flerkultur
Et tema i fordraget var hvordan en kan utvikle et flerkulturelt spennende Agder. Her trakk Løvdal blant annet frem barnehagens betydning for barnets utvikling og det å åpne de videregående skolene som arenaer for økt samhandling mellom hjem og skole og for å tilrettelegge sosiale møteplasser og opplæring. Hun så også behov for å få etablert sommerskoletilbud i tilknytning til unges overgang fra grunnskole til videregående opplæring. -Et annet tiltak er å forsterke norskopplæringen for voksne innvandrere og spesielt innvandrerkvinner, sa hun.
Internasjonalisering
Turi Løvdal engasjerte seg i sin tid som leder i skolen sterkt i internasjonalisering. Når regionen skal utvikles fremover påpeker hun viktigheten av knytte kompetanse, kultur og næring tettere sammen i internasjonalt rettet aktivitet. Det regionale etniske mangfoldet må også være en del av den internasjonale satsingen. Hun foreslår at regionalt nivå må ta initiativ til og koordinere et felles forum for internasjonalisering i Agder.
Likestilling
Også likestilling opptar Turi Løvdal og Agders dårlige nivå på området bekymrer henne. Hun ser behov for flere konkrete tiltak. -Prosjekter har vist at det er mulig å bli bedre, men det går sent. Det er nødvendig med økt satsing for å kunne oppnå kompetanseheving, økt arbeidskraft og befolkningsvekst, sier hun.
Næring, kultur og kompetanse
Løvdal forslår at det gjennomføres et forskningsprosjekt om statusen for det regionale forvaltningsnivåets samspill med næringslivet i landsdelen . Hun går også inn for forskningstiltak for å videreutvikle Agder til en internasjonal kompetanseregion. Hun vil at det skal ytes støtte til kompetanseøkning gjennom doktorgradsprogrammer. –Det må også rettes fokus på innovative opplærings- og arbeidsmetoder i kompetansesystemet og stimuleres til forskning og utviklingsarbeid i bedriftene. Jeg har også tro på ”traineeordninger” og programmer som et startutgangspunkt for unge arbeidstakere og for å beholde eldre arbeidstakere.
Hvordan blir Agder et synlig kraftsenter?
For å utvikle regionen til et kraftsenter pekte Løvdal i sin avslutning igjen på at i en slik sammenheng må det bygges opp under all humankapital i landsdelen. Det må satses systematisk på læring og omfattende bruk av nettverk og samarbeid. Det må aktivt stimuleres til nytenkning og gis rom for kreativitet. Arbeidet med samfunnsutvikling må ha et globalt perspektiv med lokalt rotfeste. -Det er viktig å synliggjøre egne fortinn og dele dem med andre, sa Turi Løvdal.
Les foilene fra Turi Løvdals foredrag her

av Torkelsen, Jan H., publisert 12. januar 2007 | Skriv ut siden