I november 2005 ble det politisk besluttet at det skal utarbeides en energiplan for Vest-Agder. Aust-Agder fylkeskommune ble kontaktet med sikte på en felles plan. De to fylkeskommunene er nå gått sammen om planarbeidet. Dette er godt i gang og som et ledd i arbeidet legges det nå opp til et bredt anlagt seminar i Lillesand 2. februar hvor flere relevante aktører er invitert til å komme med sine innspill.

Aktørene som er invitert til å holde innlegg fordeler seg fra virksomheter som representerer blant annet energiproduksjon, energidistribusjon, energiforbruk, regionalt samarbeid og andre samarbeidspartnere. Alle innleggere skal gi en statusbeskrivelse og klargjøring av utfordringer. De skal også gi sine svar på hvordan en felles energiplan for Agder kan hjelpe. I dette ligger også en betraktning av hva som trengs for å få til en ønsket utvikling og hva som det er ønskelig at det regionale nivået bør eller kan gjøre.
I et skriv som er sendt til de aktuelle aktørene som skal komme med innspill vises det til eksempler på hva fylkeskommunene kan bidra med som samfunnsplanlegger, konsesjonsgiver, eier av bygningsmasse, regional utviklingsaktør, informasjons- og kunnskapsformidler og lobbyist.

av Torkelsen, Jan H., publisert 17. januar 2007 | Skriv ut siden