- Ved jordbruksoppgjøret i fjor ble potten for disse midlene økt med 45 millioner kroner, fra
Terje Riis-Johansen
Terje Riis-Johansen
326 til 371 millioner kroner. Dette er en økning på 14 prosent. Det har gjort det mulig å øke rammene for samtlige fylker for 2007, sier landbruks- og matminister Terje Riis-Johansen, som gleder seg over at det er stor rift om midler.
I jordbruksoppgjøret 2006 ble det bestemt at en arbeidsgruppe bestående av Landbruks- og Matdepartementet, Innovasjon Norge, Norges Bondelag og Norsk Bonde og Småbrukarlag skulle vurdere objektive kriterier for fylkesvis fordeling av BU-midlene. Intensjonen med dette var å fordele midlene mellom fylkene med bakgrunn i statistikk fra landbruket og bygdene i Norge. Gruppas forslag til modell forelå i desember i fjor. Ved den konkrete fordelingen for 2007 er det tatt utgangspunkt i tildelingen for 2006, brukt modellen på 42 millioner kroner og skjønn på de siste 3 millioner.
.

av admin, publisert 13. februar 2007 | Skriv ut siden