Fylkesrådmannen rår til at NSM-utvalget treffer slikt vedtak:
Vest-Agder fylkeskommune gir Vest-Agder-museet IKS disposisjonsrett over Maberg fjellhall på Lista. Vest-Agder fylkeskommune vil fortsatt stå som eier av anlegget, og vil bekoste driften av fjellhallen slik det står nå. Vest-Agder-museet IKS må selv bekoste innredning og øvrig drift av fjellhallen.

SAMMENDRAG

Fylkestinget i Vest-Agder vedtok 12. juni 2003 å overta Maberg Fjellanlegg for 1 million kroner, pluss omkostninger fra 1. august 2003 (sak nr 32/2003). Anlegget kan benyttes som fellesmagasin for ABM Vest-Agder og museene.
Prosjektet er forankret i fylkeskommunen. Kultur- og kirkedepartementet har gitt klare signaler om at sikrings- og bevaringsarbeidet skal ha høy prioritet ved museene i årene som kommer.
BAKGRUNN FOR SAKEN
1.      Innledning
Bakgrunn
Det siste tiåret har det spesielt vært fokusert på de vanskelige vilkårene for museene generelt og for arbeidet med å bevare museenes gjenstandssamlinger. Flere museum sliter med lite tidsmessige administrasjons- og utstillingsbygg og lite personale, og det har vært pekt på at lagringsforholdene for gjenstandsmassen ikke er tilfredsstillende. Dette er ikke en situasjon som er særskilt for museene i Vest-Agder, men mer en skildring av den generelle tilstanden ved museene over hele landet. Det kan også trekkes paralleller til andre europeiske land.
Et annet moment er at museene tradisjonelt har satt større fokus på innsamling og formidling enn på problemstillinger omkring bevaring. Det at en gjenstand kommer til et museum er ikke alltid noen garanti for at den blir bevart. Dette henger sammen med at museene de siste årene har møtte økende krav til egeninntekter og publikumsøkning. En annen side ved dette er at de fleste museene ikke har samme kompetanse på bevaring og konservering som de har på dokumentasjon og formidling.
Museumsstatistikken for de siste årene viser at museene har liten tilvekst til sine samlinger. Dette har m.a.o. med magasinkapasitet å gjøre, noen som er i ferd med å føre til en ”skjev” dokumentasjon av kulturhistorien: på grunn av overfylte magasin har museene bare avgrenset plass til å ta vare på gjenstander fra den nærmeste fortiden og samtiden. Slik situasjonen er i dag står derfor mye kulturhistorisk gjenstandsmateriale i fare for å gå tapt eller ikke bli tatt vare på i det hele tatt. Fra enkelte hold har det blitt hevdet at museene ikke er i stand til å løse oppgavene sine når det gjelder bevaring og sikring av kulturhistorisk gjenstandsmateriale. Både nasjonale og regionale forvaltningsnivå har de siste årene fokusert på den urovekkende situasjonen ved museene.
Regionale forutsetninger/føringer
Vest-Agder fylkeskommune fikk sin første museumsplan i 1990. Planen var en sektorplan, og den gav føringer for den fylkeskommunale innsatsen innen dette store fagfeltet. Ny museumsplan ble vedtatt i 1995 hvor man bl.a. gikk inn for å etablere ”Museumstjenesten i Vest-Agder”. Planen fremhevet behovet for å bygge opp fellestjenester for museene som primærkommunene ikke har råd til å bygge opp for egen regning og/eller at behovet ikke er stort nok til å forsvare en kommunal utbygging av tjenesten.
Ved revisjonen av museumsplanen i 1999 tok man også inn de teknisk industrielle kulturanleggene på en bredere måte enn tidligere, og med disse anleggene følger det også med behov om konservering i en enda bredere kontekst.
Ved nedlegging av den fylkeskommunale museumstjenesten pr 1/1-2006 ble museumstjenestens funksjoner overført til Vest-Agder-museet IKS. I den forbindelse er det naturlig som en konsekvens av den nasjonale museumsrefomen å overføre disposisjonsretten til Maberg fjellhall til Vest-Agder-museet IKS.
Det er et stort behov for gode museumsmagasin i Vest-Agder. Dette har blitt synliggjort i museenes utbyggingsplaner. Størstedelen av de magasinene som benyttes i dag til de museale samlingene er til dels meget dårlige, noe som vil medføre redusert levetid for gjenstandsmassen. Vi mener at dette behovet løses best og billigst ved å etablere fellesmagasiner. Plasseringen av et fellesmagsin er sekundært, men Lista er særlig interessant sett ut i fra den virksomheten Vest-Agder fylkeskommune er i ferd med å bygge opp der.
Nasjonale forutsetninger/føringer
I 1995 presenterte Norsk museumsutvikling ”Trøndelagsundersøkelsen”, som er en gjennomgang av status og behov innen registrering og bevaring ved museene i de to trøndelagsfylkene. Undersøkelsen viste at det var store restanser i dette arbeidet, og at museene manglet både personell, areal og kompetanse til å få utført oppgavene. Undersøkelsen ble generalisert til å gjelde hele landet.
Norsk museumsutvikling og Vest-Agder fylkeskommune ved museumstjenesten foretok en kartlegging høsten 2002 for alle museene i fylket. Undersøkelsen var nedslående og viser at det er behov for til sammen 8,4 årsverk for å ta igjen restansene innen registrering, konservering og forebyggende konservering.
I tillegg er det behov for løpende registrering og konservering. Undersøkelsen dokumenterte totalt 73 000 gjenstander hvor ca. 40 000 var tilfredsstillende registrert. Restanser innen konserveringstiltak ble vurdert til 31,8 årsverk, og forebyggende konservering med løpende arbeid ble vurdert til 1,3 årsverk årlig.
Trøndelagsundersøkelsen gav viktige innspill til Museumsutvalgets arbeid med NOU 1996:7 Museum. Mangfald, minne, møtestad. Her fikk den såkalte Revitaplanen en sentral plass. Dette ble skissert som en fem års tiltaksplan for å få bukt med restansene innen registrering og konservering, og for å heve standarden når det gjaldt magasin. Det ble fokusert på fellestiltak for flere museum både innen magasin- og konserveringstjenester. I hovedtrekk stadfestet utredningen at en stor innsats må til på museumsfeltet dersom disse skal være i stand til å fylle sine oppgaver som samfunnsminne.
I stortingsmelding 22 Kjelder til kunnskap og oppleving (ABM-meldingen) er Revitaplanen som tidsavgrenset tiltak tatt bort, men det ligger en erkjennelse i meldingen om at det trengs et krafttak for å få revitalisert museumssamlingene. Regjeringen skisserer nå mer langsiktige tiltak, og fremhever sentrale fellestiltak. I meldingen blir det tatt til orde for at det skal etableres kvalifiserte konserveringstjenester i hvert fylke for å utvikle varige tiltak for å bedre forholdene som skissert i Revitaplanen. Stortingsmeldingen skisserer en nasjonal politikk innen feltet arkiv, bibliotek og museum, der museumsvesenet har fått en særskilt plassering. Dette må tolkes som vilje til å satse på museene i fremtiden. Museumsutredningen og Stortingsmelding 22 trekker opp de langsiktige føringene for museumsvesenet i årene fremover. Det er det årlige tildelingsbrevet fra departementet som setter vilkår for hvorledes ressursene til museene skal prioriteres. Brevet skisserer hovedmål, utfordringer og satsingsområde, og legger blant annet følgende oppfølgingskriterier til grunn for statstilskuddet:
1. Musea skal arbeide målretta for å betre katalogiseringa, sikringa og bevaringa av samlingane.
(…..)
4. Det skal stimulerast til utviklingsprosjekt som fremjar kompetanseheving i museumsarbeidet, og samordning og samarbeid mellom institusjonane.
Fylkeskommunen følger vilkårene for statstilskuddet som blir gitt, og har på samme tid et oppfølgingsansvar for museene.
Konklusjon
Stortingsmelding 22 går inn for å etablere varige tiltak for å verne den materielle delen av kulturarven, og ser opprettelsen av fellesmagasin som en måte å løse denne oppgaven på. Marberg Fjellmagasin vil bli en del av en regional museumssatsing. Et fellesmagasin slik det er skissert i denne planen, er Vest-Agder fylkeskommunes måte å følge opp de regionale og statlige målene som er satt for museumsfeltet.
2.      Organisering
Arbeidsform og mandat
I forbindelse med nedbyggingen av Forsvaret i landsdelen dukket flere interessante anlegg opp på arenaen som ble vurdert som interessante i en bred kulturell sammenheng, men også spesifikt innenfor museumsfeltet. Fylkeskommunens interesse for Marberg Fjellanlegg på Lista ble tatt opp i møte 31. januar 2002 med Forsvarsbygg. Etter drøftinger i ulike sammenhenger mottok vi ved brev av 18. februar 2002 tilbud om å overta Marberg Fjellanlegg for en million kroner. Vest-Agder fylkeskommune har forholdt seg til Forsvarsbyggs retningslinjer som er at dersom andre offentlige myndigheter ønsker å overta forsvarsanlegg som skal selges, så skal disse tilbys anlegget til takst. Fylkeskommunen har mottatt det takstgrunnlaget som Forsvarsbygg la til grunn for tilbudet, og vedtatt å kjøpe anlegget. Fylkestinget vedtok 12. juni 2003 i sak 32/2003 å kjøpe Maberg Fjellanlegg for 1 mill kr, pluss omkostninger.
Byggekomité
Byggekomité ble oppnevnt administrativt i brev av 23. februar 2004 og fikk følgende sammensetning:
Kjell Abildsnes, leder – avd. leder NSK-avd.
Ove Rullestad, prosjektleder ABM-Lista
Rune Holbek, prosjektleder byggeprosjektet Maberg, rådgiver i NSK-avd.
Nils Magne Håkegård, håndtverker, Vest-Agder Fylkesmuseum
Astri Rysstad/Inge Eikeland, museumsbestyrer Listamuseet
I forbindelse med museumsreformen vil det være naturlig at fylkeskommunen sammen med museene tar ansvar for konserveringsproblematikken. Fylkeskommunen stiller nå anlegget til disposisjon for Vest-Agder-museet IKS som en del av tilskuddet til museet i 2007.
Anbefaling
Vi anbefaler at Maberg Fjellhall fortsatt blir eid av Vest-Agder fylkeskommune, men disponeres av Vest-Agder-museet IKS etter nærmere avtale. Dette har vi gjort i tildelingsbrevet og tilskuddsavtalen for 2007 til museet.
3.      Faglig innhold
Magasin
De fleste magasinlokalene ved museene i Vest-Agder tilfredsstiller ikke dagens krav når det gjelder klimakontroll, skadedyr med mer. Fremdeles er situasjonen slik at mange museumsgjenstander blir oppbevart i buer, loft og i kjellere. Vest-Agder fylkeskommune erkjenner et felles ansvar med museene for mangelfull oppbevaring av det kulturhistoriske gjenstandsmaterialet, og vil avhjelpe denne situasjonen gjennom fellestiltak. Hvert enkelt museum kan i fremtiden ikke forvente å få bygd nye magasin på stedet der samlingen er lokalisert.
Fellesmagasin eller sentralmagasin blir her definert som gjenstandslager som er et tilbud til museene i Vest-Agder. Magasinet skal tilfredsstille dagens krav til slike lokaler, og ha optimale forhold når det gjelder klimaregulering, lys- og støvforhold og vern mot skadedyr.
Det er tilrettelagt for lagring av fotografisk materiale på Marberg.
Anbefaling
Vi anbefaler at fellesmagasinet på Marberg får høy kvalitet, og blir et tilbud om optimal oppbevaring av det viktigste kulturhistoriske gjenstandsmaterialet i Vest-Agder. I første omgang vil dette gjelde gjenstander av håndterbar størrelse, men i det videre arbeidet med arealfordelingen vil vi prøve å finne en løsning for de andre gjenstandsgruppene. Det må arbeides videre med magasinløsning for andre store og plasskrevende gjenstander.
4.      Etablering og drift
Innledning
Arbeidet med tilrettelegging og forbedring av fjellhallen startet opp i 2003. De tekniske forbedringene av anlegget ble ferdig i juni 2006. Det som gjenstår er innredning av anlegget med reoler og utstyr. Det må Vest-Agder-museet IKS organisere og gjennomføre i regi av egen virksomhet.
Når innredningen er gjort, vil innflytting kunne skje gradvis etter en vedtatt plan.
Anbefaling
Stortingsmelding nr. 22 legger opp til at det skal etableres kvalifiserte magasin- og konserveringstjenester i hvert fylke, og våre anbefalinger vil da være i tråd med de statlige føringene.
5.      Framdrift og kostnader
Anlegg
Vest-Agder fylkeskommune engasjerte PTL Kristiansand for å få en gjennomgang av hele anlegget. Det er foretatt en skallsikring av anlegget, samt en gjennomgang av hele det tekniske anlegget.
Kjøpesummen på kr. 1 000 000 er ikke tatt med i tallmaterialet.
Byggekostnader
PTL har fungert som byggeleder for oppgraderingen av Maberg Fjellhall. Oppdraget ble sendt ut på anbud med tilbudsfrist 30. april 2004. YIT Building System fikk tildelt oppdraget med et anbud pålydende kr 530 700,- eks. mva. Prosjektet startet opp 3. mai 2004. Etter at arbeidet hadde kommet i gang viste det seg at det var mer omfattende tiltak som måtte iverksettes. Rammen for anbudet ble utvidet med kr 238 428,- eks. mva.
Status økonomi
Vedtatt økonomisk ramme 23.02.2004      kr 750 000,-
Tilleggsbevilgning av 07.09.2004               kr 253 000,-
Totalt bevilget ex mva.               kr 1 003 000,-
YIT kontrakt og tillegg       kr 784 086,-
PTL kontrakt og tillegg       kr 158 294,-
Totalt forpliktet                  kr 942 380,-
Rest til bruk ex mva                       kr   56 719,-
SAKSOPPLYSNINGER
Målet med prosjektet har vært å få etablert et tilbud om fellesmagasin for museale gjenstander i Vest-Agder, på bakgrunn av målformuleringer i fylkeskommunale og statlige fagplaner og meldinger:
Fylkestingssak 42/1995:Organisering og drift av museene i Vest-Agder
NSM-sak 35/2002: Forslag til opplegg for etablering av ABM-Vest-Agder
NSM-sak 31/2003: ABM- Vest-Agder – prisnsipper for etablering i fylket og samarbeid med kommunene og institusjonene
NSM-sak 62/2003: tilstandsvurdering av museumssamlinger i Vest-Agder
NOU 1996:7 Museum –Mangfald, minne, møtestad
St.mld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving – Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid om bygningsmessige rammevilkår på kulturområdet
St.meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014.
VURDERINGER
Dersom den kulturhistoriske gjenstandsarven skal overleve i framtiden har det vært nødvendig å gjøre disse grunninvesteringene som her er beskrevet.
Med dette tiltaket  tar Vest-Agder fylkeskommune et stort ansvar for å møte den vanskelige situasjonen ved museene. Det blir her etablert en permanent ordning for å skaffe oversikt, tilfredsstillende lagringsforhold og faglig håndtering av de kulturhistoriske gjenstandene som museene i Vest-Agder eier. Ved å iverksette denne planen oppfyller Vest-Agder fylkeskommune de museumspolitiske signalene som staten har gitt. Det er viktig at staten ved Kultur- og kirkedepartementet vil følge opp dette viktige arbeidet i tiden fremover.

av admin, publisert 20. februar 2007 | Skriv ut siden

Siste fra Politikk

 • HU Utdanning Og Kompetanse 2019
  av jto, 12.11.19

  Forberedelsen til fire år med politisk virksomhet i gang

  Les mer
 • Bli Med På UFT
  av jto, 08.11.19

  Er du mellom 15-19 år? Bli med Ungdommens fylkesting

  Les mer
 • FT-web -22.10.19
  av jto, 16.10.19

  Følg fylkestingets møte 22. oktober direkte på web-TV

  Les mer