Vest-Agder sentralsykehus tok i 1999 initiativ til et samarbeid med Vest-Agder råd for folkehelse om å prøve ut et røykesluttprogram for pasienter innlagt med hjerteinfarkt. Det forelå liten internasjonal litteratur om effekten av et slikt program som aldri var gjennomført i Norge. Vest-Agder råd for folkehelse, stiftelsen Sykehuset i våre hender og Vest-Agder sentralsykehus gikk sammen om å finansier et treårig program som har vært svært vellykket: Fredag 9.februar 2007 vil lege Petter Quist-Paulsen disputere for den medisinske doktorgrad ved universitetet i Bergen.

Han skal forsvare avhandlingen ”The effect of smoking cessation intervention in patients with coronary heart disease, - a randomised controlled trial”. Avhandlingen viser at røykestopp er det viktigste enkelttiltaket for å bedre prognosen ved kransarteriesykdom. Røykestopp reduserer dødeligheten med 50 prosent etter hjerteinfarkt, men det er bare en tredjedel av pasientene som gjennomfører dette.
250 pasienter innlagt med hjerteinfarkt ble delt i to like store grupper. Den ene gruppen fikk vanlig behandling og den andre gruppen fikk individuell røykeavvenning. Røykeavvenningen ble gitt av to sykepleiere og bestod av informasjon om gevinsten ved røykestopp og jevnlig oppfølging med telefonsamtaler over 6 måneder. Pasientene fikk også utlevert et hefte med kurver som viste dødeligheten ved fortsatt røyking kontra røykestopp.
Ett år etter innleggelsen var det 20 prosent flere som hadde sluttet å røyke i intervensjonsgruppen sammenlignet med kontrollgruppen. De eneste vesentligste utgiftene til røykeavvenningsprogrammet var lønn til sykepleierne. Kostnaden per sparte leveår var lav sammenlignet med andre tiltak, for eksempel var den 1/25 av kostnaden til de vanligste medisinene. Et enkelt røykeavvenningsprogram til pasienter med hjertesykdom redder liv til en svært lav kostnad og bør bli rutine ved alle hjerteavdelinger.
Vest-Agder fylkeskommune gratulerer Petter Quist-Paulsen med avhandlingen som er basert på fire artikler i anerkjente internasjonale medisinske tidsskrifter der Vest-Agder råd for folkehelse takkes for finansiell og faglig bistand. Seniorrådgiver Kjetil Drangsholt vil delta under disputasen.

av Kjetil Drangsholt, publisert 8. februar 2007 | Skriv ut siden