-På spørsmål fra komiteen om synspunkter på størrelser på regionene viste vi til at vi går inn for å bli med i samme region og at vi, slik vi besluttet på et felles fylkesutvalgsmøte nylig, igjen vil sondrere interessen fra både Telemark og Rogaland for å gå inn i en regionenhet med Agder-fylkene. Vi poengterte også at det ikke vil være noen løsning å la regioninndelingen bli slik som dagens fylkeskommuner. Samtidig gjorde vi det klart at om de to Agder-fylkene blir en region alene vil det kunne bli en god og effektiv løsning. Derfor orienterte vi også om at de to fylkeskommunene samarbeider bredt på flere områder og at dette samarbeidet vil ligge som et viktig fundament for en sammenslåing, sier Westermoen.
På møtet var representantene fra Agder også tydelige på oppgavespørsmålet. På samferdselsområdet vil en at regionenheten til Statens Vegvesen må overtas av de nye regionene. Det samme gjelder ansvaret for riksveier som i dag ligger under staten. Videre vil en ha mye mer av virkemiddelapparatet for regional- og næringsutvikling samlet i regionene slik at dette kan bli mer helhetlig og effektivt. Det omfatter blant annet å få samlet virksomheten av denne type som nå ligger hos Innovasjon Norge, NAV, SIVA og fylkesmannen.. Også på kulturområdet mener en fra Agder at en bør gå mye lengre med å desentralisere oppgaver og ansvar til regionene enn det regjeringen har lagt opp til i stortingsmeldingen om regionreformen. Når det gjelder fylkesmannens virksomhet er en klar på at oppgaver som ikke omfatter tilsyn og kontroll bør under folkevalgt regional styring.

av admin, publisert 12. februar 2007 | Skriv ut siden