Hovedutvalg for næring, samferdsel og miljø ble i dag orientert om resultatene fra et handlingsprogram for årene 2003 til 2006 knyttet til Plan for kollektivtransporten i Vest-Agder. Representantene i utvalget kunne glede seg over at mye av det som det var lagt opp til i handlingsprogrammet er fulgt opp og gjennomført, i noen tilfeller også utover det nivået en hadde som målsetting. Flere kollektivtransporttilbud er blitt videreutviklet og etablert. På noen områder er det fortsatt uløste utfordringer som vil bli vurdert i et nytt handlingsprogram som nå skal utarbeides og foreligge tidlig i 2008.

Av resultatbeskrivelsen fremgår det at driftsnivået og rammene for kollektivtransporten er økt betydelig utover de forutsetninger som lå i fylkeskommunens økonomiplan for de fire årene i programperioden. Dette skyldes dels økte midler gjennom økte fylkeskommunale bevilgninger,ATP-logo midler fra Areal og transportplanprosjektet i Kristiansands-regionen (ATP) og, ikke minst, den statlige belønningsordningen til kollektivsatsing i storbyene. Tilgang på økte midler har gjort det mulig å gjennomføre flere av de tiltakene som var oppført i handlingsprogrammet som noe en ville prioritere forutsatt økt økonomisk ramme. Dette gjelder blant annet økt frekvens på metroruter og andre viktige stamruter, effektivisering av rutestrukturen, lokalrutetilbud, begrenset takstøkning og økt innsats på informasjon og markedsføring i ATP-området. I tillegg er det iverksatt nytt ruteopplegg i Lister.
Fra fylkeskommunens side er det en generell oppfatning at det som i kollektivtransportplanen ble ført opp som ønskede bidrag fra andre bidragsytere i Kristiansand og omegn, har fått økt fokus innenfor ATP-prosjektet. Det er gjennomført betydelige fremkommelighetstiltak for kollektivtransporten. Det er også gjennomført noen trafikkbegrensende tiltak. Det er likevel fortsatt store utfordringer på disse områdene.
Det vises til samarbeidet mellom Vest-Agder Kollektivtrafikk (VAK) og Aust-Agder fylkeskommune om nytt billetteringssystem og utredning om felles takstregulativ som ikke hare hatt tilfredsstillende framdrift og som ikke sluttført i perioden. Arbeidet er intensivert og dette har nå høy prioritet. VAK har også tiltak knyttet til kvalitetsoppfølging som ikke er gjennomført.
Det rapporteres også om noen positive resultater i forhold det som er tatt opp gjennom fylkeskommunale innspill og høringsprosesser omkring jernbanetilbudet.

av Torkelsen, Jan H., publisert 14. februar 2007 | Skriv ut siden